Domov arrow Účtovníctvo arrow Jednoduché účtovníctvo arrow Účtovná závierka v JÚ  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Účtovná závierka v JÚ Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

A.   Prípravné práce pred uzatvorením jednoduchého účtovníctva

Rozsah prác možno zhrnúť do týchto úloh:

1.  Skontrolovať prevod zostatkov pokladničnej hotovosti, bankových vkladových a úverových účtov a zostatok priebežných položiek k 1. 1. v peňažnom denníku tak, aby súhlasili s konečnými stavmi v peňažnom denníku (ale i vo výkaze o majetku a záväzkoch) k 31.12. minulého roka,

2.  Pred vykonaním fyzickej inventúry pokladničnej hotovosti treba zistiť stav peňažných prostriedkov v peňažnom denníku, pričom zostatok nemôže byť pasívny,

3.  Zaúčtovať všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady v peňažnom denníku a v pomocných knihách jednoduchého účtovníctva,

4.  Porovnať súhlasnosť zostatkov bankových vkladových a úverových účtov so zostatkami uvedenými v peňažnom denníku a zistené rozdiely usporiadať,

5.  Skontrolovať vecnú správnosť stĺpca peňažného denníka "príjmy podliehajúce dani" a skontrolovať vecnú správnosť jeho štruktúry (výrobky a služby, tovar a ostatné príjmy), skontrolovať, či sa medzi týmito príjmami neúčtovala položka, ktorá nepodlieha dani z príjmov, porovnať príjmy za tovar, výrobky a služby s analytickou evidenciou úhrad pohľadávok  a tržieb z registračnej pokladne a ostatných tržieb z evidencie tovaru, materiálov a výrobkov,

6.  Skontrolovať vecnú správnosť stĺpca peňažného denníka –  “výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ a ich správnu štruktúru, či medzi výdavkami nie sú prípady, ktoré nemožno uznať za výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (v súlade s  § 19 a § 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ďalej len Zákon o DzP),

7.  Skontrolovať vecnú správnosť ostatných stĺpcov peňažného denníka,

8.  Pred uzávierkovými operáciami skontrolovať formálnu správnosť peňažného denníka, vykonať kontrolu účtovania v peňažnom denníku.

9.  Skontrolovať analytickú evidenciu vedenú v pomocných knihách:

inventárna kniha NaHDM - zaevidovať novoobstaraný dlhodobý majetok, uviesť spôsob odpisovania, odpisovú sadzbu, výšku odpisov v príslušnom roku, sumu oprávok od začiatku odpisovania, doúčtovať na inventárnych kartách prípadné technické zhodnotenie a vykonať korekciu výšky odpisu,

kniha zásob
(materiál, výrobky, tovar) -  doplniť evidenciu k 31.12. tak, aby tieto stavy vyjadrovali účtovný stav príslušného druhu majetku a aby bolo možné vyhodnotiť fyzické inventúry,

kniha pohľadávok a záväzkov
- zaevidovať všetky prijaté a odoslané faktúry vrátane nájmu a prenájmu podľa uzatvorených zmlúv, zaevidovať všetky úhrady a k 31. 12. vykonať ich dokladovú inventúru (podľa subjektov a jednotlivých položiek,

ostatné pomocné knihy
- evidencia daňových záväzkov (daň zo závislej činnosti, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, ostatné dane), a to zvlášť daňové nedoplatky.

B.  Inventarizácia

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva preukazuje správnosť svojho účtovníctva (peňažný denník a pomocné knihy) riadnou (na konci účtovného obdobia, t.j. k 31. 12.) alebo mimoriadnou inventarizáciou (osobitne pri skončení podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti).

Majetok a záväzky sa inventarizujú ku dňu riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky. Peniaze v hotovosti je však nevyhnutné inventarizovať 4-krát v priebehu účtovného obdobia. V praxi podnikateľa to bude znamenať:a)  vykonať fyzickú inventúru peňazí v pokladnici, prípadne cenín v pokladnici,b)  vyhotoviť inventúrny súpis podpísaný osobou zodpovednou za vykonanie inventarizácie, obvykle je to podpis podnikateľa, prípadne aj inej hmotne zodpovednej osoby, ak ju na vedenie pokladnice zamestnáva,c)  porovnať skutočný stav peňazí v pokladnici s účtovným stavom, t.j. so stavom v  peňažnom denníku,d)  vysporiadať zistený inventarizačný rozdiel.Hmotný majetok (mimo zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti) možno inventarizovať i raz za dva roky.Zákon o účtovníctve ukladá zaznamenávať fyzické stavy majetku v inventúrnych súpisoch a potvrdiť ich podpismi osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácií. Súpisy môžu mať i podobu výstupu z počítača, podnikateľ však musí overiť stavy.

Ak sa nevedie pokladničná kniha, treba vyhotoviť o vykonaní inventúry samostatný inventúrny súpis s rozpisom hotovosti podľa jednotlivých bankoviek a mincí, ktoré sa v pokladnici nachádzajú.

C.  Uzávierkové účtovné operácie

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve sú špecifické účtovné prípady, ktoré sa k 31.12. neprejavujú bezprostredne ako prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov, a preto sa v peňažných stĺpcoch peňažného denníka (s výnimkou kurzových rozdielov valutovej pokladnice a bankových devízových účtov) neuvádzajú. Uzávierkové účtovné operácie korigujú základ dane z príjmov v súlade s daňovými zákonmi.

Najčastejšie sa vyskytujúce uzávierkové účtovné operácie:

1.  Odpisy dlhodobého majetku  - v peňažnom denníku sa zásadne účtujú daňové odpisy, vypočítané v súlade so zákonom o daniach z príjmov. Pre účtovníctvo je potrebné vyhotoviť súpisku odpisov podľa jednotlivých predmetov, čím sa zabezpečí ich preukaznosť.  Táto súpiska, resp. výstupná zostava z počítača je účtovným dokladom na zápis v peňažnom denníku. Suma odpisov sa uvedie v daňových výdavkoch v stĺpci "prevádzková réžia".

2.  Kurzové rozdiely valutových pokladníc a devízových účtov - podľa zákona o daniach z príjmov a v súlade s postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve podnikatelia vykazujúci k 31.12. bežného roka peňažné  prostriedeky v cudzej mene (valutové pokladnice a devízové bežné účty) prepočítajú stav cudzích peňažných jednotiek v účtovníctve na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska k 31. 12.

Ak je stav pri prepočte cudzích peňažných prostriedkov kurzom NBS k 31. 12. vyšší ako stav prostriedkov Sk vo valutových pokladniach a na devízových  účtoch, ide  o kurzový zisk. V opačnom prípade ide o kurzovú stratu. Kurzový zisk sa potom uvedie v peňažnom denníku v stĺpci "peňažné prostriedky" v príjme a v daňových príjmoch v stĺpci "ostatný príjem". Kurzová strata sa uvedie v peňažnom denníku v stĺpci "peňažné prostriedky" a v daňových výdavkoch v stĺpci "prevádzková réžia".

3.  Nájomné s právom kúpy najatej veci - podľa Zákona o dani z príjmov,  hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu odpíše nájomca rovnomerne počas doby trvania prenájmu z hodnoty istiny /§ 26 ods. 8 Zákona o DzP/.

Úrok pri finančnom prenájme je zahrňovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu /§ 19 ods. 4  písm. o) Zákona o DzP/.  Ak sa počas roka do daňových výdavkov nezahrňovali mesačne odpisy, tak sa na konci roka doúčtujú vo výške prislúchajúcej na príslušný počet mesiacov trvania lízingu. Ak sa úrok v priebehu roka účtoval do výdavkov nezahrňovaných do základu dane, doúčtujú sa úroky za príslušný počet mesiacov na konci roka.

4.  Dotácia,  príspevok - tieto príjmy nie sú od dane oslobodené  /§ 9 ods. 2 písm. k)  Zákona o DzP/. V súlade s § 17 ods. 3 písm. h) Zákona o DzP prijaté dotácie, príspevky, a to nielen investičného, ale aj prevádzkového charakteru nemajú vplyv na základ dane. Do základu dane sú dotácie zahrňované:

  • postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov, resp. v pomernej časti zodpovedajúcej výške týchto príjmov k vstupnej cene,
  • v období použitia týchto prostriedkov prevádzkového charakteru.

Tieto príjmy účtovná jednotka zaúčtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií do príjmov zahrňovaných do základu dane v takej výške, v akej boli použité a v akej sú zaúčtované vo výdavkoch zahrňovaných do základu dane.

5.  Poskytnutý alebo prijatý preddavok na dodávky tovarov, služieb alebo iných plnení  - poskytnutý alebo prijatý preddavok sa zahrnie do základu dane z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iného plnenia, na úhradu ktorých bol prijatý alebo poskytnutý. Napr. Ak sme takýto výdavok v priebehu roka zaúčtovali do výdavkov zahrňovaných do základu dane a dodávka tovaru alebo služby nebola v danom roku splnená, bude až v nasledujúcom roku, v rámci uzávierkových účtovných operácií musíme zaúčtovať zníženie výdavkov zahrňovaných do základu dane. V nasledujúcom roku zaúčtujeme zvýšenie výdavkov zahrňovaných do základu dane, aj keď sa už úhrada realizovať nebude.

D.  Zistenie údajov na výpočet základu dane z príjmov

Údaje uvádzané v peňažnom denníku sú podkladom pre výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti. Údaje sa preberú zo stĺpcov "príjmy zahrňované do základu dane" - celkom a "výdavky zahrňované do základu dane" - celkom. Tieto sumy sa uvedú v daňovom priznaní.

E.  Účtovná závierka


Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zostavujú účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva:

-  Výkaz o majetku a záväzkoch,
-  Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Tieto výkazy musí podpísať fyzická osoba, ktorá je účtovnou jednotkou. Výkazy sa odovzdávajú príslušnému daňovému úradu v jednom vyhotovení spolu s daňovým priznamím fyzických osôb.

Údaje na vyplnenie týchto výkazov sa čerpajú z podkladov peňažného denníka a ostatných kníh jednoduchého účtovníctva, pričom údaje do stĺpca na začiatku obdobia výkazu o majetku a záväzkoch preberieme z údajov tohto výkazu z predchádzajúceho roka zo stĺpca na konci obdobia.

 

Komentárov
Vyhľadávanie RSS
Ena   |84.47.38.xxx |2010-03-20 08:24:57
Do kedy je potrebné vykonať účtovnú uzávierku?
Milan  - Príspevok na podnikanie   |188.123.104.xxx |2011-01-13 10:20:02
Chcem sa opýtať, či príspevok od štátu na podnikanie sa neoslobodzuje od
dane? Ako ho evidovať v účtovníctve a tiež jeho čerpanie? Myslel som si,
že takýto príspevok je oslobodený od dane a spotreba toho príspevku sa
neráta na odpočet zo základu dane....

Ďakujem za skorú odpoveď.
Andrea Bieliková   |87.197.122.xxx |2011-03-01 23:58:46
Dobrý deň prajem,

príspevok na podnikanie sa účtuje ako príjem v takej
výške, aká bola v roku 2010 použitá. To znamená, že ak ste obdržali
príspevok vo výške príklad 2.000€ a v roku 2010 ste použili iba určitú
časť z neho príklad 1.000€, tak ako príjem uvediete použitých 1.000€.
Ako výdaje uvediete okrem iného doklady vo výške už spomínaných 1.000€,
čo v konečnom dôsledku znamená, že príjmy z príspevku - výdavky
vynaložené z príspevku sa budú rovnať 0.
Regina  - Cenovo dostupný úver ponúka ... platí teraz   |41.203.64.xxx |2011-02-01 01:11:14
REGINA pôžičky / úveru RIEŠENIE.
Adresa: Blok 2b, Alexa str Kudson,
Veľká Británia
E-mail: reginamoore52@gmail.com
Fax:
9480980341
Motto: ukončenie finančné problémy.


Bol ste nedostali
pôžičku od banky? Už ste zaslané platiť viac a viac peňazí, než
budete môcť získať pôžičku od súkromných veriteľov? Tu je
tvoj problém vyriešený. Ponúkame z úverov poskytnutých fyzickým
osobám, ktorí sú pripravení získať úver bez zabezpečenia
na nízkou úrokovou sadzbou 2,5% ročne. Je príležitosť pre vás,
že váš sen kúpiť dom, auto, začatí podnikania. kontaktujte
nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: reginamoore52@gmail.com
pre bližšie informácie a vyplňte tento formulár.

*
Meno :_______________
* Adresa :_____________
*
Štát :_____________
* Telefónne číslo :________
* V...
natika  - strata pri podnikaní   |217.31.39.xxx |2011-05-18 07:59:37
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako zaúčtovať tovar ktorý si nakupuje
majiteľ vo svojej predajni a ako stratu (odpis tovaru po záruke), ktorá
vzniká pri predaji potravín
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Posledná úprava ( 04. marec 2007 )
 
< Predchádzajúca
 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania

Chyba na začiatku môže byť fatálna. Kde startupy najčastejšie zlyhávajú

Prenajímate nehnuteľnosť? Na daňovom priznaní viete ušetriť

Podnikatelia tasia peňaženky. Mestá prestrelili daň o stovky percent

Zbaviť sa dlhov a začať od nuly. Bankroty zneužívajú podvodníci

V Česku bankroty zmierňujú, u nás sprísňujú. V čom sa líšia podmienky

Daniari nasadzujú zbrane na podvody. Kvôli prelievaniu podozrivých ziskov
Kalendár udalostí
Február 2020
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 1
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore