Domov arrow Účtovníctvo arrow Jednoduché účtovníctvo  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Jednoduché účtovníctvo

V jednoduchom účtovníctve je oddelené účtovanie o peňažnom hospodárení v peňažnom denníku od evidencie majetku, ktorý sa vzťahuje k činnosti účtovnej jednotky a záväzkov z tejto činnosti vyplývajúcich.
Účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva vedú:

peňažný denník
knihu pohľadávok a záväzkov
pomocné knihy, pokiaľ pre nich má náplň. Jedná sa predovšetkým o tieto pomocné knihy

                           - inventárna kniha dlhodobého majetku (inventárne karty),
                           - kniha zásob (skladové karty),
                           - kniha pre evidenciu cenín,
                           - kniha pre evidenciu nepriamych daní (DPH a spotrebná daň),
                           - kniha mzdovej evidencie (mzdové listy),
                           - kniha sociálneho fondu,
                           - ďalšie knihy, ak je ich vedenie potrebné na preukázanie 
a vykazovanie predmetu účtovníctva.

Účtovné jednotky otvárajú účtovné knihy ku dňu vzniku, ku dňu získania podnikateľského oprávnenia.

Peňažný denník

Peňažný denník je v sústave JÚ účtovnou knihou, v ktorej sa zachytáva pohyb peňažných prostriedkov v hotovosti (na základe pokladničných dokladov) a na účtoch v bankách (na základe výpisu z bankového účtu), príjmy a výdaje v požadovanom členení, predovšetkým pre daňové účely.

Zápisy v peňažnom denníku sa uskutočňujú v časovom slede na základe účtovných dokladov.

Peňažný denník musí obsahovať minimálne

1. prehľad o peniazoch v hotovosti v členení na príjmy a výdavky,
2. prehľad o peniazoch na bankových účtoch v členení na príjmy a výdavky,
3. prehľad o priebežných položkách v členení na príjmy a výdavky. Vznikajú pri prevodoch peňažných prostriedkoch medzi bankovými účtami alebo pokladňou a bankovým účtom,
4. prehľad o príjmoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a sú zahrňované do základu dane (napr. príjmy z predaja výrobkov, tovaru, služieb),
5. prehľad o výdavkoch, ktoré súvisia s podnikateľskou činnosťou a zahrňujú sa do základu dane (napr. nákup materiálu, energie, vyplatenie miezd zamestnancom, zákonné poistenie do zdravotnej a sociálnej poisťovne (§ 19 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov),
6. prehľad o ostatných príjmoch, ktoré neovplyvňujú daňový základ (napr. DPH
    zaplatené odberateľmi, dotácie od úradu práce),
7. prehľad o ostatných výdavkoch, ktoré nesmú ovplyvniť daňový základ.
    Medzi tieto výdavky patria (§21 zákona o dani z príjmov):

    - platba dane z príjmu podnikateľa,
    - platba DPH u platiteľov tejto dane,
    - výdavky na osobnú spotrebu podnikateľa,
    - nákup dlhodobého majetku,
    - pokuty a penále okrem zmluvných pokút,
    - manká a škody presahujúce prijaté náhrady,
    - splátky úveru a pôžičiek,
    - peňažné dary,
    - ďalšie výdavky.


Všetky zápisy v peňažnom denníku musia vyjadrovať len finančné operácie.
Zápisy v peňažnom denníku sa musia uskutočňovať v časovom slede podľa jednotlivých účtovných dokladov (teda chronologicky).

Účtovná jednotka, ktorá v rámci podnikateľskej alebo inej samostatnej zárobkovej činnosti prijíma platby v hotovosti, je povinná viesť záznamy denných tržieb (pomocou elektronickej registračnej pokladnice) a súhrne o týchto tržbách účtovať v denníku minimálne jedenkrát  mesačne.

Analytická evidencia peňažných prostriedkov v JÚ

Pre väčšinu malých podnikateľov, ktorí majú len jedno prevádzkové miesto, jeden účet v banke, nenarábajú s ceninami ani s peňažnými prostriedkami v cudzej mene, stačí peňažný denník na úplné a správne účtovanie o stave a pohybe peňažných prostriedkov v hotovosti, na bankovom účte a na ceste.

Ak má účtovná jednotka viac pokladníc, ak uchováva dlhší čas zásobu cenín (známok, kolkov, stravovacích poukážok), alebo ak okrem domácej meny narába aj s hotovosťou v cudzích menách (valutami), vedie viac analytických účtov peňažných prostriedkov (kontá peňažných prostriedkov).

Analyticke účty

 • pre peňažné prostriedky v hotovosti - pokladničné knihy, pokladničná kniha obsahuje zápisy o stave a pohyboch konkrétnej pokladnice a okrem údajov o príjmoch a výdavkoch sa po každej operácii vyčísľuje zostatok.      
 • pre evidovanie cenín - knihy cenín (pre jednotlivé druhy cenín),
 • pre evidovanie cudzích mien v hotovosti - valutové pokladničné knihy,  údaje o príjmoch, výdavkoch a zostatkoch sa vyjadrujú v cudzej i domácej mene, pri každom zápise sa uvádza kurz, ktorý sa použil pre prepočet cudzej meny na slovenské koruny. Pre prepočet sa používa kurz  určený v kurzovom lístku NBS v deň uskutočnenia účtovného prípadu.
 • podnikateľ, ktorý si založil viac vkladových účtov v rozličných bankách, si zriaďuje pre evidovanie pohybov na každom z nich osobitný analytický účet - bankové konto. Bankové kontá poskytujú prehľad o stave, pohybe a zostatkoch peňažných prostriedkov na jednotlivých bankových účtoch. Umožňujú sledovať a kontrolovať nadväznosť jednotlivých výpisov z účtov zasielaných bankou.

  Pri vedení  analytickej  evidencie peňažných prostriedkov sa každá finančná operácia zapisuje dvakrát: raz ako zápis na analytický účet (do pokladničnej knihy, knihy cenín, valutovej pokladničnej knihy alebo na bankové konto) druhý raz do príslušného prehľadu v peňažnom denníku.
  Prehľady v peňažnom denníku majú potom charakter syntetických účtov.

Priebežné položky

Účet priebežných položiek je do peňažného denníka zaradený na účely účtovania o "peniazoch na ceste". Je určený pre zápisy o prevodoch peňažných prostriedkov medzi pokladnicou a účtom v banke, ako aj pre zápisy o prevodoch medzi bankovými účtami. Jeho zriadenie bolo potrebné z toho dôvodu, že výpis z bankového účtu nie je k dispozícii v rovnaký deň, ako sa uskutočnil prírastok alebo úbytok hotovosti v pokladnici. Napr. peniaze po ich výbere z pokladnice sa stávajú "peniazmi na ceste", hotovosť už nie je k dispozícii a s vkladom v banke ešte nemožno disponovať.
Účet priebežných položiek sa pri bežnom účtovaní vždy po krátkom čase vyrovnáva a má obvykle nulové saldo.

Niektoré účtovné prípady, ktoré sa účtujú v peňažnom denníku

Dátum

Doklad
Text
Sk
2. 1.
2. 1.


8. 1.
8. 1.
10. 1.
16. 1.
16. 1.
22. 1.
28. 1.
31. 1.
31. 1.

4. 2.


5. 2.
10. 2.
12. 2.
12. 2.
12. 2.
28. 2.
PPD1
VPD1


VPD2
VYB1
VPD3
VPD4
VPD5
VYB2
VPD6
VPD7
VYB3

VYB4


PPD2
VPD8
PPD2
VPD9
VYB5
VPD10
Vklad podnikateľa v hotovosti
Výdavok za kolky na živnostenský list, výpis z registra trestov

Založenie bankového účtu a vklad na účet
Vklad podnikateľa na BÚ
Nákup murárskeho náradia
Pracovný odev
Pracovné topánky
Úhrada faktúry dodávateľovi
Zaplatená cestná daň r. 200.
Vyúčtovanie PHM - január
Poplatok za vedenie účtu

Úhrada zák. zdrav. poistenia - VZP - 1/200.
Úhrada zák. soc. poistenia  - SP - 1/200.

Úhrada za prevedené práce
Firma HELA - tlačivá
Príjem hotovosti z BÚ
Osobná spotreba
Výber hotovosti z BÚ
Vyúčtovanie PHM - február
15 000,-
1 100,-


500,-
50 000,-
4 000,-
670,-
680,-
2 000,-
xxxx
1 650,-
69,-

966,-
2288,-

24 000,-
160,-
15 000,-
10 000,-
15 000,-
1 400,-


Kniha pohľadávok a záväzkov

Z postupov účtovania vyplývajú pre účtovnú jednotku dve povinnosti:

 • viesť knihu pohľadávok a záväzkov v usporiadaní podľa dlžníkov a veriteľov
 • evidovať v nej všetky pohľadávky a záväzky, teda aj tie, ktoré nevyplývajú z   dodávateľsko-odberateľských vzťahov.

  Kniha pohľadávok obsahuje najmä údaje o

  a)    dlžníkoch,
  b)    pohľadávkach v peňažnom vyjadrení,
  c)    poskytnutých preddavkoch,
  d)    poskytnutých úveroch,
  e)    pohľadávkach dane z príjmov,
  f)     pohľadávkach nepriamych daní,
  g)    pohľadávkach voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Kniha záväzkov obsahuje najmä údaje o

a)    veriteľoch,
b)    výške záväzku v peňažnom vyjadrení,
c)    prijatých preddavkoch,
d)    prijatých úveroch,
e)    záväzkoch dane z príjmov,
f)     záväzkoch nepriamych daní,
g)    záväzkoch voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Niektoré prípady pohľadávok a záväzkov

1.  FA č. 2001/22 od dodávateľa - MERSAK s.r.o.  za nakúpený tovar v hodnote 32 450,- Sk. Faktúra došla 20. 1. 20. .  a splatná je  3. 2. 20. .
2.  FA č. 05012001 odberateľovi - GIREX za poskytnuté obedy v celkovej sume
5 400,- Sk. Faktúra bola vystavená 28. 1. 20. . a splatná je 11. 2. 20. .
3.  ZVL - predpis miezd zamestnancov k 31. 1. 20. .,   22 000,- Sk ZVL - predpis preddavku na daň z príjmov zo závislej činnosti 2 715,- Sk ID - VšZP - predpis zdravotného poistenia  3 080,- Sk ID - Sociálna poisťovňa - predpis sociálneho poistenia  7 612,- Sk
4. VBÚ č. 5 - úhrada FA č. 05012001 od firmy GIREX  5 400,- Sk.

Pomocné knihy

 • inventárna kniha DHM a DNM  (inventárne karty)
 • kniha zásob (skladové karty)
 • kniha pre evidenciu cenín
 • kniha pre evidenciu nepriamych daní (DPH a spotrebná daň)
 • kniha mzdovej evidencie (mzdové listy)
 • kniha sociálneho fondu

 

Filter     Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Autor Zobrazení
Kniha cenín Administrator 17894
Inventárna kniha DHM a DNM (inventárne karty) Administrator 44013
Účtovná závierka v JÚ Administrator 43036
Kniha zásob (skladové karty) Administrator 44209
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 4 z 4
 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Jún 2024
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore