Domov arrow Uvažujem o podnikaní arrow Podpora podnikania  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Podpora podnikania

Podpora podnikania pre začínajúcich podnikateľov (živnostníkov)

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súlade so zákonom č. 5/2004 Z. z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov umožňuje pre začatie prevádzkovania alebo vykonávania živnosti získať príspevok.

O tento príspevok môžu požiadať nezamestnaní na príslušnom úrade práce. Účelom príspevku je podporiť a zvýšiť záujem o vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti prostredníctvom poskytovania finančného príspevku.

V súčasnosti je výška príspevku pre nezamestnaného občana a znevýhodneného nezamestnaného občana podľa vyhlášky č. 44/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov:

Pre nezamestnaného občana

46 855 Sk v Bratislavskom kraji a v okresoch s nižšou mierou nezamestnanosti (MN) ako je priemerná MN v SR,
64 117 Sk v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti ako je priemerná MN v SR.

Pre znevýhodneného nezamestnaného občana

66 583 Sk v Bratislavskom kraji a v okresoch s nižšou mierou nezamestnanosti ako je priemerná MN v SR,
88 778 Sk v okresoch s vyššou mierou nezamestnanosti ako je priemerná MN v SR.

Príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť sa poskytuje pre tých uchádzačov, ktorí sú v evidencii uchádzačov o zamestnanie najmenej štyri mesiace.

Písomná žiadosť o poskytnutie príspevku na samostatnú zárobkovú činnosť obsahuje najmä

a) meno, priezvisko, dátum narodenia, adresu trvalého pobytu uchádzača o zamestnanie a
b) účel použitia príspevku.

Súčasťou žiadosti o poskytnutie príspevku je predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti a kópia oprávnenia na prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti.


 

Viac

Podľa § 49 zákona č. 5/2004 Z .z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov:

Úrad uzatvorí s uchádzačom o zamestnanie písomnú dohodu o poskytnutí príspevku. Dohoda o poskytnutí príspevku obsahuje najmä

a)druh samostatnej zárobkovej činnosti,
b) maximálnu výšku príspevku,
c) spôsob poskytovania príspevku,
d) dátum začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti,
e) spôsob vrátenia príspevku alebo jeho časti v prípade nesplnenia dohodnutých podmienok,
f) záväzok uchádzača o zamestnanie, že oznámi úradu každú zmenu dohodnutých podmienok najneskôr do 30 kalendárnych dní.


Podmienkou uzatvorenia dohody o poskytnutí príspevku podľa odseku 7 je absolvovanie prípravy na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti, ktorú uchádzačovi o zamestnanie zabezpečí úrad, a predloženie podnikateľského zámeru uchádzača o zamestnanie spolu s predpokladanými nákladmi na začatie prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti. Náležitosti podnikateľského zámeru určí ústredie vnútorným predpisom.

Občan, ktorý prestal prevádzkovať alebo vykonávať samostatnú zárobkovú činnosť pred uplynutím dvoch rokov, je povinný vrátiť pomernú časť príspevku pripadajúcu na čas, po ktorý sa neprevádzkovala alebo nevykonávala samostatná zárobková činnosť, v lehote do troch mesiacov, ak sa s úradom nedohodne na inej lehote a do evidencie uchádzačov o zamestnanie môže byť zaradený odo dňa nasledujúceho po uplynutí dvoch rokov od začatia prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.

Vrátenie príspevku sa nepožaduje, ak sa prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti skončilo z dôvodu úmrtia alebo zo zdravotných dôvodov na základe posúdenia podľa § 19. Občan, ktorý skončil prevádzkovanie alebo vykonávanie samostatnej zárobkovej činnosti pred uplynutím dvoch rokov zo zdravotných dôvodov, môže byť zaradený do evidencie uchádzačov o zamestnanie odo dňa nasledujúceho po skončení prevádzkovania alebo vykonávania samostatnej zárobkovej činnosti.


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Jún 2024
P U S Š P S N
27282930311 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore