Domov arrow Uvažujem o podnikaní arrow Formy podnikania  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Formy podnikania

Právna forma podnikania predstavuje určité právne pravidlá, ktoré usmerňujú činnosť podnikateľských subjektov. Rozdiely medzi jednotlivými právnymi formami podnikov sú najmä v podmienkach pre ich založenie, v spôsobe získavania základného kapitálu, v rozsahu ručenia za záväzky, v spôsobe riadenia podniku.

Základné právne formy podnikania v SR:

 • živnosti,
 • obchodné spoločnosti,
 • družstvá.
Fyzické osoby

Podnikajú najmä ako živnostníci, podnikanie fyzických osôb sa riadi Živnostenským zákonom č. 455/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Fyzické osoby tiež môžu podnikať na základe iného než živnostenského zákona, ide napr. o profesie lekárov, psychológov, veterinárnych lekárov, advokátov, notárov, znalcov a tlmočníkov, maklérov atď. Tieto a ďalšie profesie upravujú osobitné predpisy, nie živnostenský zákon.

Ďalšiu skupinou fyzických osôb – podnikateľov tvoria tzv. samostatne hospodáriaci roľníci. Ich podnikateľská činnosť je upravená v zákone č. 105/1990 Zb. o súkromnom podnikaní občanov v znení neskorších predpisov.

Právnické osoby

Ak hovoríme o právnických osobách založených za účelom podnikania, tak ide o obchodné spoločnosti. Podľa Obchodného zákonníka rozlišujeme štyri typy obchodných spoločností:

 • verejná obchodná spoločnosť,
 • komanditná spoločnosť,
 • spoločnosť s ručením obmedzeným,
 • akciová spoločnosť.

Obchodné spoločnosti sa povinne zapisujú do obchodného registra na príslušnom súde.

Najrozšírenejšie sú spoločnosť s ručením obmedzeným a akciová spoločnosť.

 

Živnosti

Živnosťou je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, za účelom dosiahnutia zisku.

Živnosti si môžu zakladať fyzické aj právnické osoby, ktoré spĺňajú všeobecné, prípadne aj osobitné podmienky:


Všeobecné podmienky:
 
 • dosiahnutie veku 18 rokov,
 • spôsobilosť na právne úkony (fyzická osoba dokáže v právnych veciach sama rozhodovať),
 • bezúhonnosť (fyzická osoba nemá zápis v registri trestov, preukazuje sa to výpisom z registra trestov).

(bližšie v časti Ako začať)

Osobitné podmienky:
 

odborná alebo iná spôsobilosť, ktorú si vyžaduje vykonávanie niektorých živností.

Živnostenský zákon neobsahuje zoznam činností, ktoré sa považujú za živnosť, ale naopak, definuje tie, ktoré živnosťou nie sú (§ 3 zákona).

Rozlišujeme dva základné druhy živností:

 

 • Ohlasovacie živnosti
 • Koncesované živnosti

 

 

Ohlasovacie živnosti

Ide o činnosti, ktoré podnikateľ môže vykonávať na základe živnostenského listu, o ktorý požiada živnostenský úrad ohlásením (vyplnením formulára).

Ohlasovacie živnosti môžu byť:

 • remeselné,
 • viazané,
 • voľné.


Remeselné živnosti sú uvedené v prílohe č. 1 Živnostenského zákona. Podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná vyučením v odbore. Sú nimi napr.

 • zámočníctvo,
 • kovoobrábanie,
 • opravy pracovných strojov,
 • opravy cestných motorových vozidiel,
 • hodinárstvo,
 • kamenárstvo,
 • mäsiarstvo a údenárstvo,
 • výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov,
 • stolárstvo,
 • murárstvo,
 • tesárstvo,
 • klampiarstvo,
 • holičstvo a kaderníctvo,
 • kozmetické služby,
 • pohostinská činnosť


a ďalšie.

Odborná spôsobilosť sa preukazuje:

 • výučným listom alebo iným dokladom o riadnom ukončení učebného odboru alebo študijného odboru a dokladom o vykonaní najmenej trojročnej praxe v odbore,
 • vysvedčením o maturitnej skúške na strednej odbornej škole alebo na strednom odbornom učilišti alebo na gymnáziu s predmetmi odbornej výchovy alebo na nadstavbovom štúdiu v rovnakom odbore a dokladom o vykonaní najmenej dvojročnej praxe v odbore,
 • diplomom o absolvovaní vysokej školy v príslušnom odbore a dokladom o vykonaní najmenej jednoročnej praxe v odbore.Viazané živnosti
sú uvedené v prílohe č. 2 zákona. Podmienkou ich prevádzkovania je odborná spôsobilosť získaná inak. Sú nimi napr.:

 

 • zlievanie drahých kovov,
 • zlievanie drahých kovov,
 • revízia vyhradených elektrických zariadení,
 • očná optika,
 • zubná technika,
 • projektovanie stavieb,
 • výkon činnosti stavbyvedúceho, stavebného dozoru,
 • prevádzkovanie autoškoly,
 • vyučovanie v odbore cudzích jazykov,
 • prevádzkovanie cestovnej kancelárie,
 • masérske služby,
 • realitná činnosť


a ďalšie.

Odborná spôsobilosť pre viazané živnosti je upravená osobitnými predpismi uvedenými v prílohe č. 2 zákona.

Voľné živnosti sú živnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohách č. 1 až 3 zákona. Znamená to, že pre ne nie je ako podmienka prevádzkovania ustanovená žiadna odborná ani iná spôsobilosť, vyžadujú sa len všeobecné podmienky prevádzkovania živnosti (vek 18 rokov, spôsobilosť na právne úkony a bezúhonnosť). Sú nimi napr.:

 • maloobchod v rozsahu voľnej živnosti,
 • veľkoobchod v rozsahu voľnej živnosti,
 • sprostredkovateľská činnosť v rozsahu voľnej živnosti,
 • reklamná a propagačná činnosť,
 • vedenie účtovníctva,
 • kancelárske a sekretárske služby (vrátane kopírovacích)
 • prevádzkovanie internetovej kaviarne,
 • vydavateľská činnosť,
 • organizovanie kurzov a školení,
 • školiaca činnosť v rozsahu voľných živností
 • činnosť účtovných, organizačných a ekonomických poradcov,
 • upratovacie práce


a ďalšie.

Živnostenský list na voľnú živnosť získate úplne jednoducho a veľmi rýchlo.

                                                      (bližšie v časti Ako začať)


Koncesované živnosti

Medzi koncesované živnosti sa zaraďujú náročnejšie činnosti, ktorých povoľovanie si vyžaduje splnenie určitých dostatočných podmienok. Zvláštnou podmienkou je spoľahlivosť, ktorá sa posudzuje vo vzťahu k predmetu podnikania, so zreteľom na ochranu života, zdravia, majetku a verejných záujmov.

Koncesované živnosti možno uskutočňovať len na základe udelenia koncesie živnostenským úradom. Podnikateľ, ktorý má záujem o vykonávanie koncesovanej živnosti, musí požiadať príslušný živnostenský úrad o vydanie koncesnej listiny (koncesie), pričom v žiadosti uvedie všetky potrebné záležitosti ako v ohlásení.

Živnostenský úrad môže podnikateľovi stanoviť podmienky uskutočňovania živnosti – vymedziť územie pôsobnosti alebo udeliť koncesiu na určitý čas.

Koncesované živnosti sú uvedené v prílohe č. 3 zákona, sú to napr.:

 • nákup, predaj, prenájom alebo úschova zbraní a streliva,
 • preprava zbraní a streliva,
 • prevádzkovanie strelnice,
 • prevádzkovanie pohrebísk,
 • zmenárne,
 • taxislužba,
 • poskytovanie technických služieb na ochranu majetku a osôb


a ďalšie.


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore