Domov arrow Uvažujem o podnikaní arrow Podnikateľský plán  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Podnikateľský plán

 

Starostlivo vypracovaný podnikateľský plán je základom úspechu podnikateľov a podnikových manažérov, ktorý by mal odpovedať na 3 otázky:

 

1. Kde som ?

2. Kde chcem byť (kam idem) ?

3. Ako sa tam dostanem ?

 

Odpoveď na 1. otázku sa týka situácie firmy v súčasnosti, vyžaduje dôkladný rozbor a podnikateľ musí urobiť objektívny pohľad na skutočné postavenie firmy.

 

Pri 2. otázke sa stretávame so zámermi podnikateľa v budúcnosti. Vychádza zo súčasnej situácie a stanovuje si ciele do budúcnosti.

 

Pri odpovedi na 3. otázku sa podnikateľ zaoberá nástrojmi, spôsobmi a prostriedkami potrebnými na dosiahnutie podnikateľského cieľa.

 

Z pohľadu druhového členenia môžeme rozlíšiť 3 typy podnikateľských plánov:

 

1. Zakladateľský podnikateľský plán  (podnikateľský zámer)
2. Strategický podnikateľský plán
3. Finančný plán

 

  

1. Zakladateľský plán (podnikateľský zámer)

 

je špecifickým druhom plánu, pripravuje sa pred začatím podnikania, keď podnikateľ ešte nemá k dispozícii údaje o predošlej činnosti firmy, o ktoré by sa mohol oprieť.

 

Pozornosť by sa mala venovať analýze podnikateľa

 

 • v čom chcem podnikať,
 • čo chcem dosiahnuť,
 • akými prostriedkami a metódami to chcem dosiahnuť,
 • aký kapitál mám k dispozícii.

 

Hodnotia sa schopnosti a skúsenosti v danej oblasti podnikania.

 

Zakladateľský podnikateľský plán má v skutočnosti tie časti ako strategický podnikateľský plán, len v oveľa menšom a jednoduchšom rozsahu.

 

 

2. Strategický podnikateľský plán

 

je vnútorný dokument firmy, ktorý je zameraný na to, aký cieľ chce firma dosiahnuť a plán má pomáhať pri dosahovaní cieľov.

 

Kľúčovými časťami plánu sú:

 

 • analýza trhu,
 • podnikateľské prostredie,
 • konkurencia,
 • ekonomické trendy v danej oblasti.

 

Plán zostavuje sám podnikateľ, vo väčších firmách TOP manažment. Strategické plány sa pripravujú na obdobie 3 – 5 rokov, každoročne sa ešte pripravuje ročný plán.

 

 

3. Finančný plán

 

od strategického plánu sa líši tým, že nie je len vnútorným dokumentom pripravovaným pre potrebu firmy, ale aj pre banky, prípadne pre investorov, ak chce firma získať úver.

 

Banky sa zaujímajú predovšetkým o:

 

 • podmienky trhu,
 • očakávaný rast financií,
 • výšku zisku,
 • návratnosť investícií.

 

 

4. Štruktúra podnikateľského plánu

 

Titulná strana (všeobecné údaje, základné informácie)

Prehľad obsahu (názvy kapitol a strany)

Obsah podnikateľského plánu (pozri ďalej)


5. Obsah podnikateľského plánu

Zhrnutie

V úvodných maximálne 1 až 2 stranách sa má čitateľ stručne dozvedieť najdôležitejšie údaje z podnikateľského zámeru – čo podnikateľ navrhuje, ako to zdôvodňuje a ako to bude realizovať. Pri čítaní „v kocke“ zhrnutých informácií sa každý rozhodne, či ho zámer zaujal a či ho bude podrobnejšie čítať. Zhrnutie sa vypracuje ako posledný krok.

I. Opis firmy 

Najskôr si podnikateľ odpovedá na otázku "Kto som?". Prvú kapitolu zameria na predstavenie firmy. Podrobnejšie opíše históriu podniku (pokiaľ existoval) a jeho súčasný stav. Uvedie kto, kedy, kde, s akým názvom a poslaním podnik založil a ako sa podnik vyvíjal. Ak ide o nový podnik, predstaví ho. Uvedie dôvod jeho vzniku, poslanie, právnu formu, vlastníkov firmy, jej umiestnenie, pôvod a veľkosť počiatočného kapitálu a pod.

II. Opis výrobku alebo služieb 

V tejto časti sa uvádzajú odpovede na otázky o predmete podnikania "Aká je oblasť podnikania?", "Aký je výrobok (služba)?" U niekoho pôjde o výrobu určitého druhu výrobku, u iného o poskytovanie služieb, prípadne o ich kombináciu. Z podnikateľského zámeru musia byť jasné ciele podnikania. Preto sa konkretizujú ciele ako

 • kvalita,
 • "dobré" ceny,
 • nový technologický postup, 
 • široký sortiment,
 • servis, 
 • funkcie výrobku,
 • prednosti oproti konkurencii,
 • rozvoj podniku a pod.

Konkurenčnou výhodou môže byť, ak sú k výrobkom (službám) k dispozícii certifikáty kvality, výsledky analýz, výskumov, odporúčania, vyjadrenie spokojnosti zákazníkov, dôkazy o súlade s požiadavkami noriem alebo o pozitívnom vplyve na životné prostredie atď.

III. Analýza trhu

S istotou je potrebné odpovedať na otázky:

 • Aký bude odbyt výrobkov (služieb)?
 • Prečo si ľudia budú výrobok kupovať?

Podnikateľ má ako podklady pre budúci dopyt výskum trhu a už pozná svojich potenciálnych zákazníkov a konkurentov.

Opis trhu

Odvetvie, v ktorom bude firma pôsobiť, aké sú trendy jeho rozvoja, tradície a pod.
Zákazníci – potenciálny, perspektívni, súčasní.
Cieľové skupiny – o aké demografické skupiny ide – z hľadiska pohlavia, veku, vzdelania, záujmov, požiadaviek, nákupného správania, územia atď.

Bolo by skvelé vedieť o zákazníkoch:

trhový potenciál = počet potenciálnych zákazníkov x počet nakupovaných výrobkov,
podiel na trhu = percento z počtu zákazníkov, ktorí budú kupovať ponúkaný výrobok a nie výrobok konkurencie.

Konkurencia – informácie o konkurentoch v regióne (tuzemsko, zahraničie), kto sú a kde sídlia, aký veľký je približne ich objem výkonov, ceny, kvalita. Pokiaľ sú známe, uvádzajú sa slabé a silné stránky konkurencie, ako dlho podniká v oblasti, ako predáva a propaguje svoje výrobky a pod. Porovnávajú sa výrobky (služby) z hľadiska kvality, cien, reklamy. Uvádzajú sa pozitíva i negatíva firmy oproti konkurencii, pričom sa kladie dôraz najmä na výhody oproti konkurencii.

IV. Marketing

Táto časť plánu sa často označuje ako "herný plán", taktika alebo spôsob, ktorým sa produkty (služby) dostanú k zákazníkom. Uvádza sa, aký konkrétny druh marketingovej stratégie firma uprednostňuje.

Vo vzťahu k marketingovej stratégii treba prezentovať spôsob marketingového mixu (4P):

Produkt (služba) – podrobný opis ponúkaného sortimentu.
Cena – spôsob tvorby cien pre výrobok (službu).
Distribúcia – opis spôsobu predaja výrobkov, akým distribučným kanálom sa dostanú k zákazníkom.
Propagácia – opis foriem a prostriedkov použitých na oboznámenie zákazníkov s produktom alebo službou.

V prílohách môžu byť ukážky prospektov.

V. Manažment

Budúcich investorov, prípadne banku bude zaujímať, aké majú záruky v kvalite manažmentu. Akú kvalifikáciu, osobné predpoklady a skúsenosti vedenia podniku majú top-manažéri. Súčasne ich bude zaujímať, či možno vytýčené ciele reálne dosiahnuť, či je personálne zabezpečená realizácia zámeru (kvalifikácia a štruktúra zamestnancov). Preto je žiaduce uviesť organizačnú štruktúru firmy, počet zamestnancov, spôsob ich výberu, vzdelávania, ich odmeňovanie a motiváciu.

VI. Realizácia podnikateľského zámeru

V tejto časti treba preukázať, že je predpoklad opísané výrobky materiálne i technicky zabezpečiť a vyrobiť.

Stručný opis:

 • charakteru výroby a priestorov, kde výroba bude prebiehať,
 • materiálového zabezpečenia, technologického procesu, výrobného zariadenia,
 • zabezpečenia dodávateľsko-odberateľských vzťahov s uvedením dodávateľov, odberateľov,
 • v prípade zamerania sa na obchodné služby miesta predaja, formy predaja vrátane sprievodných služieb, zariadenia predajných priestorov.
VII. Finančný plán

Finančný plán je poslednou, veľmi dôležitou časťou podnikateľského zámeru, pretože vychádza z vecných argumentov predchádzajúcich častí. Podnikatelia ho obvykle vypracúvajú v spolupráci s odborníkmi na financie (účtovníkmi, audítormi a pod.). Sú potrebné znalosti z oblasti financovania, investovania, tvorby cien, miezd, finančnej analýzy a účtovníctva.

Požadovanými informáciami do finančného plánu sú

Ak vychádzame z jednoduchého účtovníctva:

- Výkaz o príjmoch a výdavkoch,
- Výkaz o majetku a záväzkoch,

Ak vychádzame z podvojného účtovníctva:

- Výkaz ziskov a strát,
- Súvaha,
- Výkaz cash-flow – výkaz o toku peňazí.

Finančný plán je plánom pre budúcnosť, preto treba v ňom vyjadriť predpokladané finančné toky na 3 až 4 najbližšie roky.

Prílohy

Do príloh je vhodné dať najmä to, čo podporí argumenty všetkých častí podnikového zámeru – výsledky prieskumu, články z tlače, ktoré potvrdzujú potrebu daných výrobkov a služieb, fotografie výrobkov, resp. realizačných priestorov, prospekty výrobkov, cenovú ponuku, marketingové návrhy a pod.

(Zdroj: Ekonomika pre študijné odbory výrobného a nevýrobného zamerania, SPN, 2004)


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore