Domov arrow Základné informácie arrow Dane  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Dane

Poslaním daní je zabezpečovať tok príjmov do štátneho rozpočtu, a tým zabezpečovať peňažné vzťahy spojené s plnením funkcií štátu. Súhrn daní, ktoré je možné vyberať na území SR tvorí daňovú sústavu, ktorú v súčasnosti tvoria tieto druhy daní:

Priame dane

 • daň z príjmov (daň z príjmov fyzických osôb, daň z príjmov právnických osôb),
 • miestne dane (daň z nehnuteľností, daň za psa,   daň za užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje, daň za vjazd vozidla do historickej časti mesta, daň za jadrové zariadenia, daň z motorových vozidiel),

Nepriame dane

 • DPH,
 • spotrebné dane (spotrebná daň z vína, z piva, z liehu, z tabakových výrobkov, z minerálnych olejov

Podnikateľ ako samostatne zárobkovo činná osoba z výsledku svojho podnikania platí daň z príjmov fyzických osôb, ktorá tak ako aj u iných daní je 19 %.

Výsledkom jednoduchého účtovníctva je základ dane (ďalej len ZD), ktorý sa prenáša do daňového priznania podnikateľa ako čiastkový ZD, a je podkladom pre výpočet dane z príjmov

Správne stanovenie ZD spočíva v správnom zaúčtovaní príjmov a výdavkov v jednoduchom účtovníctve. Nie všetky výdavky, ktoré podnikateľ mal v priebehu roka sa môžu zahrnúť do ZD ako výdavky súvisiace s dosahovaním zisku z podnikateľskej činnosti.

Daňové výdavky 

Daňovým výdavkom je výdavok na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov preukázateľne vynaložený daňovníkom, zaúčtovaný v účtovníctve daňovníka alebo zaevidovaný v evidencii daňovníka. 

Daňové výdavky je možné z hľadiska zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZDP) rozčleniť na

 • daňové výdavky, ktoré ZDP uznáva v limitovanej výške podľa osobitného predpisu, napr. tvorba sociálneho fondu podľa zákona č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde v znení neskorších predpisov, cestovné náhrady (stravné, vreckové)  podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách a pod,
 • daňové výdavky, ktoré ZDP uznáva vo výške určenej samotným ZDP, tieto výdavky sú uvedené v § 19 ZDP,
 • daňové výdavky, ktoré ZDP uznáva až po zaplatení, tieto výdavky sú definované taxatívne v § 17 ods. 21 a v § 19 ods. 4 ZDP. Sú to napr. nájomné, odplaty za sprostredkovanie,
 • daňové výdavky, ktoré ZDP uznáva vo výške, ktorá je limitovaná výškou dosiahnutého príjmu alebo výškou príjmu z prijatej úhrady. Pre tieto výdavky platí, že výdavok sa môže uplatniť ako daňový výdavok v tom zdaňovacom období, v ktorom bol dosiahnutý príjem alebo v ktorom bola prijatá úhrada.

daňové výdavky  =  výdavky ovplyvňujúce základ dane

nedaňové výdavky  =  výdavky neovplyvňujúce základ dane

Pre názornosť (nie v úplnom znení podľa zákona) vyberáme niektoré z nich. Pri zahrňovaní výdavkov do ZD je potrebné pracovať so zákonom o dani z príjmov a presne určiť ich výšku, prípadne možnosť uplatnenia:

 • výdavky na nákup materiálu, tovaru súvisiaceho s podnikateľskou činnosťou,
 • mzdové a ostatné pracovnoprávne nároky zamestnancov,
 • výdavky vynaložené na bezpečnosť a ochranu zamestnancov,
 • výdavky na vzdelávanie a rekvalifikáciu zamestnancov,
 • príspevky na stravovanie zamestnancov,
 • výdavky na pracovné cesty (stravovanie, ubytovanie, cestovné),
 • výdavky na reklamu vynaložené na účel prezentácie podnikateľskej činnosti,
 • výdavky na spotrebované pohonné látky,
 • odpisy hmotného a nehmotného majetku,
 • daň z nehnuteľností, cestná daň a iné dane vzťahujúce sa na činnosti, z ktorých príjmy podliehajú dani,
 • nájomné pri finančnom prenájme vo výške prevyšujúcej odpis uplatňovaný nájomcom,
 • a ďalšie.

Daňovými výdavkami nie sú

 • výdavky, ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom,
 • výdavky, ktorých vynaloženie na daňové účely nie je dostatočne preukázané,
 • výdavky na obstaranie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku (dlhodobý majetok sa do výdavkov dostáva prostredníctvom odpisov v pomernej výške),
 • výdavky na reprezentáciu, okrem výdavkov na reklamné predmety označené obchodným menom alebo ochrannou známkou poskytovateľa v hodnote neprevyšujúcej 500 Sk za jeden predmet,
 • výdavky na osobnú potrebu daňovníka,
 • výdavky vynaložené na príjmy nezahŕňané do základu dane,
 • manká a škody presahujúce prijaté náhrady,
 • daň podľa zákona o dani z príjmov,
 • dane zaplatené za iného daňovníka,
 • DPH u platiteľov tejto dane,
 • a ďalšie.

Podrobne v § 21 zákona o dani z príjmov.

 

Filter     Poradie     Zobrazovať # 
Nadpis článku Autor Zobrazení
Daňové priznanie za kalendárny rok musí podať daňovník v zákonom stanovenej lehote Administrator 8305
Využite elektronický podpis pri podávaní daňového priznania Administrator 8092
Daň z pridanej hodnoty (DPH) Administrator 34422
 
<< Začiatok < Predošlá 1 Nasledujúca > Koniec >>
Zobrazujem 1 - 3 z 3
 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore