Domov arrow Základné informácie arrow Majetok firmy  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Majetok podnikateľa

Každý podnikateľ si obstaráva majetok so zámerom, aby mu priniesol čo najväčší ekonomický úžitok a aby prispel k zväčšeniu jeho bohatstva, a to vo forme peňažných prostriedkov alebo vo forme iných zložiek majetku.

Majetok predstavuje pre podnikateľa budúci prínos, zhodnotenie, ekonomický úžitok, t.j. jeho správnym využívaním a hospodárením s ním dosiahne podnikateľ zisk. Preto je aj sledovanie majetku, jeho stavu a zmeny jednou zo základných úloh účtovníctva.

Z časového hľadiska sa člení majetok na:

-    dlhodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je dlhšia ako jeden rok,
-    krátkodobý majetok, ktorého doba použiteľnosti alebo doba splatnosti je kratšia ako jeden rok.

 

Problematika členenia a účtovania majetku podnikateľa účtujúceho v sústave jednoduchého účtovníctva je upravená v Opatrení MF SR č.MF/27076/2007-74, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek účtovnej závierky pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva (Postupy účtovania).

 

Dlhodobý majetok

Dlhodobý majetok sa člení na

a) Dlhodobý hmotný majetok (DHM)
b) Dlhodobý nehmotný majetok (DNM)
c) Dlhodobý finančný majetok (DFM)
d) Dlhodobé pohľadávky
 

Ako dlhodobý hmotný majetok sa účtujú

-    pozemky, stavby, byty a nebytové priestory, umelecké diela, zbierky a predmety z drahých kovov bez ohľadu na ich ocenenie,
  -    samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí so samostatným technicko-ekonomickým určením s dobou použiteľnosti dlhšou ako jeden rok a v ocenení vyššom ako 1.700,- EUR,
-    pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky,
-    otvárky nových lomov, pieskovní a hlinísk, technická rekultivácia a technické zhodnotenie, ak nie sú súčasťou obstarávacej ceny dlhodobého hmotného majetku, súčasťou technickej rekultivácie môžu byť len stavby, napríklad komunikácie, ktoré svojím charakterom, účelom a rozsahom slúžia na vykonávanie rekultivácie,
-    príslušenstvo, napríklad prídavné alebo výmenné zariadenie, ktoré je súčasťou jeho ocenenia a evidencie,
  -    hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1.700,- EUR, ak je jeho doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok – môže byť zaradený do dlhodobého hmotného majetku, ak sa tak podnikateľ rozhodne. 

Ako dlhodobý nehmotný majetok sa účtuje

-    priemyselné vlastníctva,
-    autorské práva alebo práva príbuzné autorskému právu vrátane počítačových programov a databáz,
-    projekty, výrobné a technologické postupy,
-    utajované informácie,
-    lesné hospodárske plány,
-    technické a hospodársky využiteľné znalosti,
-    ak ich vstupná cena je vyššia ako 2.400,- EUR a majú prevádzkovo-technické funkcie alebo použiteľnosť dlhšiu ako jeden rok a sú obstarané odplatne alebo vytvorené s vlastnou činnosťou s cieľom obchodovať s nimi,
-    aktivované náklady na vývoj,
-    technické zhodnotenie plne odpísaného nehmotného majetku vyššie ako 1.700,- EUR,
-    nehmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 2.400,- EUR, ak doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok – môže byť zaradený do dlhodobého nehmotného majetku, ak sa tak podnikateľ rozhodne,
-    opravná položka odplatne nadobudnutému majetku podľa § 5 ods. 9 a ods. 10 Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve.

Ako dlhodobý finančný majetok sa účtujú

-    cenné papiere a podiely na základnom imaní, termínované vklady, ktoré budú v majetku účtovnej jednotky dlhšie ako jeden rok,
  -    pôžičky poskytnuté účtovnou jednotkou s dobou splatnosti dlhšou ako jeden rok.

Krátkodobý majetok

Krátkodobý majetok sa člení na:

a) zásoby
b) krátkodobý finančný majetok
c) krátkodobé pohľadávky
 

Zásoby

Zásoby sa členia podľa Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve takto

-    materiál – ako materiál sa účtuje skladový materiál (suroviny, pomocné látky a prevádzkové látky), náhradné dielce, obaly a hmotný majetok, ktorého ocenenie je nižšie ako 1.700,- EUR a doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok,
-    nedokončená výroba (zásoby vlastnej výroby) – ako nedokončená výroba sa účtujú produkty, ktoré prešli jedným alebo niekoľkými výrobnými stupňami, a nie sú už materiálom, polotovarom, a nie sú ani hotovým výrobkom,
-    polotovary vlastnej výroby (zásoby vlastnej výroby) – ako polotovary vlastnej výroby sa účtujú osobitne evidované produkty, ktoré ešte neprešli všetkými výrobnými stupňami a v ďalšom výrobnom procese sa dokončia alebo skompletizujú,
-    výrobky (zásoby vlastnej výroby) – ako výrobky sa účtujú predmety vlastnej výroby určené na realizáciu mimo účtovnej jednotky,
-    zvieratá (zásoby vlastnej výroby) – ako zvieratá sa účtujú mladé zvieratá, zvieratá vo výkrme, ryby, kožušinové zvieratá, včelstvá, hydina a psy,
-    tovar – ako tovar sa účtuje všetko, čo sa obstaráva za účelom ďalšieho predaja v nezmenenom stave, t.j. nepoužíva sa, neprenajíma sa a nevykonáva sa na ňom technické zhodnotenie. Tovarom sú aj výrobky vlastnej výroby odovzdané do vlastných predajní.

Krátkodobý finančný majetok

Krátkodobý finančný majetok sa člení podľa Postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve takto

-    peňažná hotovosť, ceniny a šeky, pričom ako ceniny sa účtujú najmä poštové známky, zakúpené stravné lístky, telefónne karty alebo obdobné karty, ak majú hodnotu, z ktorej je možné po vydaní do užívania čerpať,
-    účty v bankách,
-    krátkodobé cenné papiere, napríklad dlhopisy, akcie určené na obchodovanie, zmenky, ktoré budú v majetku účtovnej jednotky najviac rok,
-    ostatný krátkodobý finančný majetok.

Pohľadávky

Podľa postupov účtovania v jednoduchom účtovníctve a podľa zákona o účtovníctve pohľadávky sa majú členiť minimálne takto

-    podľa poskytnutých preddavkov,
-    podľa poskytnutých úverov,
-    na pohľadávky dane z príjmov,
-    na pohľadávky dane z príjmov,
-    na pohľadávky nepriamych daní,
-    na pohľadávky voči Sociálnej poisťovni a príslušnej zdravotnej poisťovni.

Osobný majetok podnikateľa využívaný v podnikaní

V súvislosti s podnikaním podnikateľ často využíva aj svoj osobný majetok, napríklad automobil, kalkulačku, telefón a podobne. O tomto majetku sa však neúčtuje v jednoduchom účtovníctve a tento majetok sa ani nevykazuje v účtovnej závierke. Využívanie osobného majetku pri výkone podnikateľskej činnosti sa môže premietnuť do daňových výdavkov, ale iba v prípadoch ustanovených  zákonom o dani z príjmov.

Obchodný majetok využívaný na osobné účely

V praxi sa často stáva, že podnikateľ využíva pre svoje osobné účely obchodný majetok (firemný majetok), t.j. majetok, o ktorom účtuje v účtovníctve. V takomto prípade je podnikateľ povinný krátiť daňové výdavky v pomernej výške, a to podľa pomeru využívania majetku na podnikateľské účely a na osobné účely. Napríklad pri využívaní firemného automobilu aj na osobné účely, podnikateľ kráti odpisy automobilu a aj všetky výdavky spojené s prevádzkou automobilu o pomernú časť, ktorá zodpovedá využívaniu automobilu pre osobné účely.

Obstaranie dlhodobého majetku

- kúpou (dodávateľským spôsobom)
- vytvorený vlastnou činnosťou
- nadobudnutý bezodplatne (napr. darovaním)

Výdavky na TECHNICKÉ ZHODNOTENIE sú v zákone č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov definované ako výdavky na dokončené nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie majetku.

Nadstavby – zmeny, ktorými sa stavby zvyšujú, podľa § 139b ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“)vyžadujú si vždy vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

Prístavby – zmeny, ktorými sa stavby pôdorysne rozširujú a sú navzájom prevádzkovo prepojené s doterajšou stavbou, podľa § 139b ods. 4 stavebného zákona si vyžadujú vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia,

Stavebné úpravy – zmeny, ktorými sa zachováva vonkajšie pôdorysné a výškové ohraničenie stavby, napr. prestavby, vstavby, podstatné zmeny vnútorného zariadenia, podstatné zmeny vzhľadu stavby, podľa § 55 ods. 2 stavebného zákona sa nevyžaduje stavebné povolenie.

Rekonštrukciami sa na účely zákona rozumejú najmä také zásahy do majetku, ktoré majú za následok zmenu jeho účelu použitia, kvalitatívnu zmenu jeho výkonnosti alebo zmenu technických parametrov, pričom za zmenu technických parametrov sa nepovažuje použitie iného materiálu s porovnateľnými vlastnosťami.

Modernizáciou sa na účely zákona rozumie najmä rozšírenie vybavenosti a použiteľnosti majetku o také prvky alebo predmety, ktoré tento majetok neobsahoval, pričom tvoria neoddeliteľnú súčasť majetku alebo môže ísť aj o samostatné veci, ktoré sú určené na spoločné použitie s hlavnou vecou a spolu s ňou tvoria jeden majetkový celok.

Rozdiel medzi technickým zhodnotením a opravou spočíva v tom, že technické zhodnotenie predstavuje zásadnú zmenu technických parametrov majetku, jeho účelu a použitia, rozšírenie príslušenstva. Opravou sa majetok uvedie do pôvodného stavu, v akom sa nachádzal v čase jeho obstarania, zamedzuje sa vzniku poškodenia, zabezpečuje sa plynulosť a bezpečnosť používania majetku, a to i napriek zabudovaniu kvalitatívne nových prvkov, ktoré však neovplyvňujú výkonnosť a spôsob využitia majetku.

Príklady technického zhodnotenia stavieb

-    výmena starých drevených dverí za nové so špeciálnou úpravou, napr. pancierové,
-    inštalácia ústredného kúrenia, resp. výmena pri zmene použitého vykurovacieho média, výmena kotlov pri zmene paliva (napr. uhlia na plyn),
-    výmena elektroinštalácie pri zmene napätia,
-    zväčšenie okien a dverí,
-    inštalácia bezpečnostných mreží,
-    prvá inštalácia žalúzií,
-    prvá kúpa a montáž elektromotorov, resp. elektromotorov s vyšším počtom ističov a pod.

Príklady uvedenia majetku do predchádzajúceho stavu

-    opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny, výmena odkvapových žľabov, oprava oplotenia,
-    opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh, okien dverí,
-    výmena zriaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
-    maliarske a natieračské práce.

U automobilu doplnkové príslušenstvo -  technickým zhodnotením je len prvé vybavenie automobilu týmto príslušenstvom, t.j. v prípade opotrebovania a jeho výmeny ide o výdavky na opravy a udržiavanie.

Zaradenie majetku do účtovníctva sa vykonáva na základe Zápisu o prevzatí stroja alebo zariadenia do majetku, Zápisu o odovzdaní stavby do užívania.

Účtovne a daňovo možno začať uplatňovať odpisy u stavieb po vydaní kolaudačného rozhodnutia, keď sú splnené všetky podmienky kladené ekologickými, hygienickými, požiarnymi, bezpečnostnými a stavebnými predpismi.


Oceňovanie majetku

Majetok, o ktorom účtuje účtovná jednotka v účtovníctve, je potrebné oceniť, t. j. vyjadriť v peňažných jednotkách, v eurách.  

Podľa § 25 a 27 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve majetok účtovnej jednotky sa oceňuje jednou z cien:

Obstarávacia cena –  cena, za ktorú sa majetok obstaral a náklady súvisiace s jeho obstaraním.

Reprodukčná obstarávacia cena – cena, za ktorú by sa majetok obstaral v čase, keď sa o ňom účtuje.

Vlastné náklady – priame náklady vynaložené na zhotovenie dlhodobého hmotného a nehmotného majetku a nepriame náklady, ktoré sa vzťahujú na jeho zhotovenie.

Menovitá hodnota – cena, ktorá je uvedená na peňažných prostriedkoch a ceninách, alebo suma,  na ktorú pohľadávka alebo záväzok znie.

Reprodukčnou obstarávacou cenou  (ROC) sa oceňuje DHM a DNM nadobudnutý bezodplatne (napr. darovaný)

DNM a DHM novozistený pri inventarizácii a v účtovníctve doteraz nezachytený (napr. inventarizačný prebytok)dlhodobý nehmotný majetok vytvorený vlastnou činnosťou, ak sú vlastné náklady vyššie ako ROC.

ZC  =  VC  -  odpisy za jednotlivé roky odpisovania

ZC – zostatková cena

VC – vstupná cena /Obstar. cena, Reprod. obstar. cena, Vlastné náklady/

 


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore