Domov arrow Základné informácie arrow Sociálny fond  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Sociálny fond

Sociálny fond (SF) je fondom zamestnávateľa pre zamestnancov, ktorí sú u neho v pracovnom pomere. Aj malí podnikatelia, ktorí podnikajú ako fyzické osoby (FO) a zamestnávajú aspoň jedného zamestnanca, sú povinní vytvárať pre vybranú skupinu zamestnancov sociálny fond. Tvorbu a čerpanie sociálneho fondu upravuje zákon č. 152/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o SF"). Tento zákon znamená pre zamestnancov zdroj plnení predovšetkým sociálneho charakteru.

Tvorba sociálneho fondu

Zamestnávateľ má povinnosť tvoriť SF bez ohľadu na to, či bol založený za účelom dosahovania zisku alebo nie (neziskový subjekt). Podľa § 7 Zákonníka práce sa považuje za zamestnávateľa FO, ktorá zamestnáva aspoň jednu FO v pracovnoprávnom vzťahu (ak to ustanovuje osobitný predpis, aj v obdobných pracovných vzťahoch).

Podnikateľmi – zamestnávateľmi sú FO, ktoré podnikajú alebo vykonávajú samostatnú zárobkovú činnosť, t.j.:

 • vykonávajú poľnohospodársku výrobu,
 • podnikajú na základe živnostenského oprávnenia alebo koncesnej listiny,
 • podnikajú podľa osobitných predpisov, napríklad advokáti, lekári, architekti, notári a pod.

Ak zamestnávateľ zamestnáva FO, ktoré vykonávajú práce na základe dohody o vykonaní práce alebo na základe dohody o brigádnickej práci študentov, z ich odmeny nemá povinnosť tvoriť SF.

Prídel do sociálneho fondu

-         povinný                                      /§ 3 ods. 1 písm. a)  a b)  zákona o SF/
-         nepovinný                                  /§ 3 ods. 1 písm. c) zákona o SF/

Povinný prídel do sociálneho fondu

Povinný prídel do SF tvorí zamestnávateľ podľa § 3 ods. 1 písm. a)  a b)  zákona o SF vo výške  0,6 %  až   1 %   zo súhrnu hrubých miezd (platov) zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely  (§ 4 ods. 1 zákona o SF).

Zamestnávatelia, ktorých predmet činnosti je zameraný na dosiahnutie zisku, t.j. aj podnikatelia – FO tvoria povinný prídel

                          vo výške  0,6 %   zo súhrnu hrubých miezd (bez náhrad)

Povinný prídel do SF až do výšky 1 % tvoria  zamestnávatelia, ktorí splnili podmienky:

 • za predchádzajúci rok dosiahli zisk,
 • splnili všetky daňové a odvodové povinnosti voči štátnemu rozpočtu, zdravotným poisťovniam a Sociálnej poisťovni,
 • v ich organizácii je uzavretá kolektívna zmluva.

Malí podnikatelia, ktorí nemajú uzavretú kolektívnu zmluvu tvoria sociálny fond ešte ďalším prídelom vo výške potrebnej na poskytnutie príspevkov na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom,

u ktorých  priemerný mesačný zárobok nepresahuje 2-násobok životného minima (od 1.7.2006 je to 9 960 Sk).

Povinný prídel do SF u  zamestnávateľa  –  podnikateľa  je považovaný
v zmysle § 5 ods. 1 zákona o SF za výdavok vynaložený na dosiahnutie,
zabezpečenie  a udržanie  zdaniteľných   príjmov  v  preukázateľnej
výške = daňový výdavok.

Nepovinný prídel do sociálneho fondu

Nepovinný prídel do SF môže byť maximálne vo výške 0,5 % z úhrnu hrubých miezd zúčtovaných zamestnancom na výplatu za bežný rok, z ktorých sa zisťuje priemerný zárobok na pracovnoprávne účely  (hrubé mzdy bez náhrad).

Ďalšími zdrojmi môžu byť dary, dotácie, prídely zamestnávateľa z použitého zisku.

Postup zamestnávateľa pri tvorbe sociálneho fondu

Finančné prostriedky SF zamestnávateľ by mal viesť podľa § 6 ods. 1 zákona o SF na osobitnom účte. Na tento účet sa prevádzajú finančné prostriedky podľa § 6 ods. 2 zákona o SF vo výške 1/12 do 15 dní po začatí každého mesiaca vo forme preddavkov z predpokladanej ročnej výšky základu na určenie povinného prídelu. Povinný prídel za celý kalendárny rok sa vypočíta ako súčet súm zúčtovanej hrubej mzdy, z ktorej zamestnávateľ zisťoval priemerný zárobok na pracovnoprávne účely za všetkých zamestnancov za prvý až štvrtý kalendárny štvrťrok.

V súlade s § 6 ods. 1 zákona o SF nie je potrebné, aby mal otvorený osobitný bankový účet, na ktorom by mal uložené finančné prostriedky SF. Podľa stanovenia majú byť prostriedky SF vedené na osobitnom účte fondu zamestnávateľa, t. j. u podnikateľov, ktorí účtujú v sústave JÚ. Postačí, ak budú finančné prostriedky SF evidovať v knihe SF. Podnikatelia nemajú povinnosť evidovať finančné prostriedky SF ani v osobitnej pokladnici.

Povinný prídel do SF za bežný rok sa musí uskutočniť vždy do konca februára nasledujúceho roku.

Použitie sociálneho fondu

Na použitie SF má vplyv, či zamestnávateľ uzavrel kolektívnu zmluvu s odborovou organizáciou zamestnancov, alebo ju neuzavrel.

U väčšiny podnikateľov – FO nepôsobí odborová organizácia, to znamená, že nie je u zamestnávateľa uzavretá kolektívna zmluva.  Takýto zamestnávateľ postupuje pri použití SF podľa § 7 ods. 3 a 4 zákona o SF a zo sociálneho fondu poskytuje príspevok:

 • na úhradu výdavkov na dopravu do zamestnania a späť zamestnancom, ktorých priemerný mesačný zárobok nepresahuje dvojnásobok životného minima (od 1.7.2006 suma 9 960 Sk) a ich skutočne vynaložené výdavky na dopravu do zamestnania pravidelnou autobusovou dopravou okrem MHD a železničnou osobnou dopravou sú minimálne vo výške 200 Sk mesačne.
 • na zabezpečenie stravovania nad rozsah ustanovený v Zákonníku práce (podľa Zákonníka práce zamestnávateľ prispieva 55 % z ceny lístka, max. podľa zákona o cestovných náhradách),
 • na účely, ktoré zamestnanec využíva na regeneráciu pracovnej sily,
 • na sociálnu výpomoc,
 • na dopravu do zamestnania a späť nad rámec podmienok uvedených vyššie,
 • na doplnkové dôchodkové poistenie,
 • na ďalšiu realizáciu podnikovej sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Z povinného prídelu 0,6 % použije:

minimálne  30 % - na zabezpečenie stravovania, na regeneráciu pracovnej sily
minimálne  20 % - na sociálnu výpomoc, na doplnkové dôchodkové sporenie, na dopravu do zamestnania a späť (poskytnutie príspevku nie je vylúčené so súbehom poskytnutia príspevku na dopravu  do zamestnania pri splnení podmienky priemernej mesačnej mzdy 9 960 Sk a výšky výdavkov na dopravu minimálne 200 Sk).

Zostatok fondu použije zamestnávateľ na ďalšiu realizáciu sociálnej politiky v oblasti starostlivosti o zamestnancov.

Zamestnávateľ, ktorý poskytuje zamestnancom príspevok na dopravu do zamestnania podľa § 7 ods. 3 písm. a) zákona o SF má povinnosť viesť evidenciu o poskytovaní príspevkov. Súčasťou evidencie sú doklady preukazujúce vynaložené výdavky zamestnancov na dopravu do zamestnania a späť.

Napr.: Evidencia príspevkov zo SF na úhradu výdavkov do zamestnania a späť, rok 2006

P.č.

Dátum poskytnutia príspevku
Meno a priezvisko zamestnanca
Výška preukázaných mesačných nákladov na dopravu v Sk
Výška príspevku v Sk

1

15. 2.

Karol S.

320

250

2

15. 2.

Milan K.

460

250


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Júl 2024
P U S Š P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore