Domov arrow Základné informácie arrow Odpisovanie majetku  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Odpisovanie majetku

Hmotným majetkom odpisovaným podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov sú

a) samostatné hnuteľné veci alebo súbory hnuteľných vecí, ktoré majú samostatné technicko-ekonomické určenie a ktorých vstupná cena je vyššia ako 30 000 Sk a prevádzkovo-technické funkcie dlhšie ako 1 rok,
b) budovy a iné stavby okrem
   1.  prevádzkových banských diel
   2. drobných stavieb na lesnej pôde slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva a oplotení slúžiacich na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva,
c) pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako 3 roky,
d) zvieratá  (základné stádo a ďalšie zvieratá podľa prílohy k zákonu o dani z príjmov)
e) iný majetok (napr. technické zhodnotenie plne odpísaného majetku, technické zhodnotenie prenajatého majetku, otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, skládok odpadov).

Samostatná hnuteľná vec musí spĺňať 3 podmienky, aby sa stala hmotným majetkom na účely odpisovania:

a)  samostatné technicko-ekonomické určenie,
b)  vstupnú cenu vyššiu ako 30 000 Sk a
c)  doba použiteľnosti, resp. prevádzkovo-technickú funkciu dlhšiu ako 1 rok.

Súbor hnuteľných vecí sa účtuje alebo eviduje samostatne tak, aby boli preukázateľne zabezpečené technické a hodnotové údaje o jednotlivých veciach zaradených do súboru o určení hlavnej funkčnej veci a o všetkých zmenách súboru (napr. prírastkoch, úbytkoch a pod.). Každá vec v súbore musí spĺňať podmienky samostatnej hnuteľnej veci vrátane ocenenia, ktoré musí byť vyššie ako 30 000 Sk.

Odpisy – miera opotrebenia majetku vyjadrená v peňažných jednotkách
Odpisovanie – postupné znižovanie zostatkovej ceny majetku, trvalé zníženie hodnoty majetku.

Právne normy upravujúce odpisovanie

Základný predpis upravujúci odpisovanie dlhodobého majetku je zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorý stanovuje účtovné odpisy. 

Na účely určenia základu dane v podnikateľskej činnosti účtovná jednotka postupuje v zmysle zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Podľa § 24 zákona o dani z príjmov hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje daňovník, ktorý má k tomuto majetku vlastnícke právo.

Hmotný majetok a nehmotný majetok odpisuje aj daňovník, ktorý nemá vlastnícke právo k tomuto majetku, ak účtuje alebo vedie evidenciu o:a)  hmotnom majetku pri prevode vlastníckeho práva z dôvodu zabezpečenia záväzku prevodom práva na veriteľa, ak sa pôvodný vlastník (dlžník) písomne dohodne s veriteľom na výpožičke tohto majetku počas trvania zabezpečenia záväzku,
b)  dlhodobom hmotnom hnuteľnom majetku, ku ktorému vlastnícke právo prechádza na kupujúceho až úplným zaplatením kúpnej ceny a do nadobudnutia vlastníckeho práva majetok kupujúci užíva,
c)  nehnuteľnej veci obstaranej na základe zmluvy, pri ktorej sa vlastnícke právo nadobúda povolením vkladu do katastra nehnuteľností, ak do nadobudnutia vlastníckeho práva nehnuteľnosť užíva,
d)  hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu,
e)  hmotnom majetku a nehmotnom majetku štátu, obce alebo vyššieho územného celku, ktorý bol zverený do správy rozpočtovej organizácie, príspevkovej organizácie alebo inej právnickej osobe 116a) (odkaz 116a je odvolávkou na zákon o železniciach.

Podľa § 28 zákona o účtovníctve

Hmotný majetok okrem zásob odpisuje účtovná jednotka s ohľadom na opotrebovanie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Nehmotný majetok, ktorým sú goodwill, aktivované zriaďovacie náklady a náklady na vývoj, musí účtovná jednotka odpísať najneskôr do 5 rokov od jeho obstarania. To znamená, že ostatný nehmotný majetok môže účtovná jednotka odpisovať v súlade so stanoveným odpisovým plánom, ktorý si sama vypracuje.

Účtovná jednotka je povinná zostaviť si odpisový  plán, na základe ktorého vykonáva odpisovanie majetku. Uvedený majetok sa odpisuje len do výšky jeho ocenenia v účtovníctve.

Účtovné odpisy

Účtovné odpisy vyjadrujú skutočnú mieru opotrebenia dlhodobého majetku. V zmysle zákona o účtovníctve aj v zmysle postupov účtovania odpisujú dlhodobý majetok prostredníctvom účtovných odpisov. Účtovné odpisy účtovná jednotka nemôže prerušiť. Účtovné odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je DNaHM ocenený v účtovníctve.

Účtovné odpisy sú základom pre zostavenie odpisového plánu, v ktorom sa určuje postup odpisovania tak, aby reálne zobrazoval skutočné opotrebenie (zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve). Môže to byť podľa času alebo podľa výkonu – životnosti, ktorú výrobca v parametroch uvádza.

Daňové odpisy

Vychádzajú zo zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ktoré sa daňovo uznávajú ako náklady/výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Súvisia s podnikateľskou činnosťou. Majú vplyv na základ dane, z ktorého sa počíta daň z príjmov /zo zisku/.

Daňové odpisy sa určujú vo výške ročných odpisov; len pri určitých skupinách majetku – otvárky nových lomov, pieskovní, hlinísk, technickej rekultivácie, pri formách modeloch, šablónach a pri hmotnom majetku prenajatom formou finančného prenájmu sa odpisuje majetok počas doby trvania, t. j. mesačne.

Rovnomerné daňové odpisy:

(výška ročného odpisu sa určí ako podiel vstupnej ceny a doby odpisovania)

Odpisová skupina                    Ročný odpis
        1                                         1/4
        2                                         1/6
        3                                         1/12
        4                                         1/20

Právny nástupca daňovníka pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom.

Účtovná jednotka si môže zvoliť spôsob výpočtu účtovných odpisov a sadzby účtovných odpisov, pričom môže využiť sadzby zákona č. 595/2003 Z. z. o daniach z príjmov, a to:
rovnomerne alebo podľa času, alebo podľa uskutočnených výkonov.

Dlhodobý nehmotný majetok a dlhodobý hmotný majetok odpisuje účtovná jednotka na základe ňou zostaveného odpisového plánu prostredníctvom účtovných odpisov, pričom pri ich určení účtovná jednotka zohľadňuje opotrebenie zodpovedajúce bežným podmienkam jeho používania.

Zaraďovanie majetku do odpisových skupín

Pri určovaní daňových odpisov zaradenie majetku do odpisových skupín sa vykonáva podľa prílohy k zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov podľa:
KP – kód klasifikácie produkcie vydaný vyhláškou  Štatistického úradu SR č. 632/2002 Z. z., ktorý je rozhodujúci na zaradenie hmotného majetku do odpisovej skupiny,
▪  KS – kód klasifikácie stavieb vyhlásený opatrením Štatistického úradu SR č. 128/2000 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia stavieb.

Majetok sa zaradí vo výške vstupnej ceny. Pri hmotnom majetku, ktorý nemožno zaradiť podľa prílohy k zákonu, zaradí sa do 2. odpisovej skupiny.

U   s t a v i e b :

Od 1.1.2004 sú stavby hmotným majetkom odpisovaným v 4. odpisovej skupine s dobou odpisovania 20 rokov bez ohľadu na ich vstupnú cenu (ide o pozemné stavby a inžinierske stavby).

Výnimkou sú len: televízne a káblové rozvody a siete odpisované v 3. odpisovej skupine, drobné stavby odpisované v 3. odpisovej skupine, definícia drobných stavieb je uvedená v zákone č. 50/1976 Zb. – stavebný zákon (napr. kôlne, kočikárne, letné kuchyne, rôzne prístrešky, garáže, ktoré sú dopnkovými stavbami k hlavnej stavbe, pričom spĺňajú zákonom stanovené rozmery, pivnice, žumpy, oplotenia, prípojky stavieb na verejné rozvodné siete a kanalizáciu, nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky)

Súčasťou stavby je všetko, čo k nej podľa jej charakteru a projektovej dokumentácie patrí (napr. zabudované stroje, prístroje a zariadenia sú súčasťou stavby, viď. Pokyn MF SR č. 3400/1998-62,  Finančný spravodajca 3/1998).

Vybavenia stavby, ktoré sú jej súčasťou sa odpisujú spolu so stavbou v rovnakej odpisovej skupine (napr. zabudované interiéry, zabudované umelecké diela v budovách, obklady stien a stropov, okenice, mreže, rolety, žalúžie, automatické dvere a vráta, regulačné zariadenia pre plynové kotolne).

Výrobné zariadenie, ktoré sú samostatnými technologickými zariadeniami aj samostatnými hnuteľnými vecami sa odpisujú samostatne, a to i napriek ich pevnému spojeniu so stavbou (napr. zariadenia čistiarní odpadových vôd, záložné zdroje elektrickej energie, telefónne ústredne, účelové zariadenia, prístroje a mobilný nábytok stavieb občianskeho vybavenia – školstvo, zdravotníctvo, kultúra, šport, turistika, cestovný ruch).

Z hľadiska doby trvania (a tým aj doby odpisovania) sa členia stavby na:
trvalé – ich doba trvania nie je obmedzovaná stavebným úradom (stavebným povolením, resp. kolaudačným rozhodnutím),
dočasné – ich doba trvania je obmedzená stavebným úradom, napr. skládky odpadov, lomy, hliniská, banské stavby, formy, modely, šablóny.

U  z v i e r a t :

a)  zvieratá zaradené do 1. odpisovej skupiny:
     hovädzí dobytok plemenný a chovný,
     ovce plemenné a chovné,
     kozy plemenné a chovné,
     somáre, muly a mulice plemenné,
     ošípané plemenné a chovné,
     hydina plemenná a chovná – len husi a gunáre,
b)  zvieratá zaradené do 2. odpisovej skupiny:
     kone plemenné, úžitkové a chovné

Ťažné zvieratá, dostihové a plemenné kone sa odpisujú individuálne, pri ostatných sa môže vychádzať aj zo skupinového ocenenia.

Ostatné zvieratá sa považujú za zásoby. Sú to mladé zvieratá vo výkrme, kožušinové zvieratá, včelstvá, kŕdle sliepok, kačíc, moriek, perličiek, ale aj chovné a strážne psy.
  
Podľa § 23 zákona o dani z príjmov z o d p i s o v a n i a   s ú   v y l ú č e n é

-    pozemky,
-    pestovateľské celky trvalých porastov s dobou plodnosti dlhšou ako tri roky, ktoré nedosiahli plodonosnú starobu (mladé pestovateľské celky v čase ich rastu),
-    ochranné hrádze a úpravy bystrín a lesnícko-technické meliorácie,
-    umelecké diela, ktoré nie sú súčasťou stavieb a budov,
-    hnuteľné národné kultúrne pamiatky (podľa zákona č. 49/2002 o ochrane pamiatkového fondu),
-    predmety múzejnej a galerijnej hodnoty (zákon č. 115/1998 Z. z. o múzeách a galériách),
-    povrchové a podzemné vody, lesy, jaskyne, meračské značky, signály,
-    hmotný majetok bezodplatne nadobudnutý organizáciou zabezpečujúcou jeho ďalšie využitie podľa osobitného predpisu (najmä prevody podľa elektrifikačného, vodného,  plynárenského, cestného zákona),
-    inventúrne prebytky,

/Bližšie § 23 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov/

Pri vzniku problému týkajúceho sa zatriedenia majetku do odpisových skupín je možné obrátiť sa na Štatistický úrad SR so žiadosťou o zatriedenie majetku do odpisových skupín, a to na adrese:
       
        Štatistický úrad SR
        Oddelenie klasifikácie
        Miletičova 3
        824 67  Bratislava

Treba do žiadosti uviesť IČO, kód klasifikácie produkcie colného sadzobníka a pripojiť kolkovú známku podľa platného zákona o správnych poplatkoch.

Určenie spôsobu odpisovania

-    spôsob odpisovania sa nesmie meniť počas celej doby odpisovania,
-    odpisy sa počítajú z ceny, ktorou je DHM a DNM ocenený v účtovníctve,
-    odpisovanie najviac do výšky vstupnej ceny, alebo do výšky zvýšenej vstupnej ceny,
-    úplne odpísaný majetok sa ďalej neodpisuje,
-    odpisovanie na základe odpisového plánu,
-    sadzby účtovných odpisov sa určujú podľa osobitného predpisu alebo podľa času alebo podľa uskutočnených výkonov,
-    dlhodobý drobný HM a NM možno odpísať aj jednorázovo,
-    účtovné, mesačné odpisy sa zaokrúhľujú na celé koruny nahor.

Príklad:   Kancelárska stena s pracovným stolom zakúpená v máji 2006
                Obstarávacia cena = vstupná cena = 42 800 Sk

 

Rok
Ročný
účtovný odpis
Ročný daňový odpis
Rovnomerný
Odpis
Ročná odpisová sadzba
5-12/2006
3 568
7 133
1/6
2007
5 350
7 133
1/6
2008
5 350
7 133
1/6
2009
5 350
7 133
1/6
2010
5 350
7 133
1/6
2011
5 350
7 135
1/6
2012
5 350
-
-
2013
5 350
-
-
1-4/2014
1 782
-
-
Spolu:
42 800
42 800
x


Príklad:  Osobný automobil zakúpený v auguste 2006 
               v obstarávacej cene 350 000 Sk:


 

Rok
Ročný
účtovný odpis
Ročný daňový odpis
Rovnomerný
Odpis
Ročná odpisová sadzba
8-12/2006
18 230
87 500
1/4
2007
43 750
87 500
1/4
2008
43 750
87 500
1/4
2009
43 750
87 500
1/4
2010
43 750
-
 
2011
43 750
-
-
2012
43 750
-
-
2013
43 750
-
-
1-7/2014
25 520
-
-
Spolu:
350 000
350 000
x


Účtovné odpisy by mali byť upravené vo vnútornej smernici !

 


Táto kategória je momentálne prázdna

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Máj 2024
P U S Š P S N
29301 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore