Domov arrow Ako začať  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Ako začať

Ak ste sa už rozhodli, v ktorej oblasti chcete podnikať a vybrali ste si predmet podnikania, potrebujete si vybaviť

živnostenský list, prípadne
koncesnú listinu.

Tieto doklady sú preukazom živnostenského oprávnenia a pri svojej podnikateľskej činnosti sa podnikateľ preukazuje týmto dokladom.

Ohlásiť začiatok prevádzkovania živnosti, či požiadať o vydanie koncesnej listiny je potrebné na obvodnom úrade, odbor živnostenského podnikania (živnostenský úrad) podľa bydliska fyzickej osoby, u právnicej osoby je to podľa jej sídla.

Pri vybavovaní živnostenského listu sú potrebné:

1. Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace (treba oň požiadať na prokuratúre podľa miestnej príslušnosti, po vypísaní žiadosti o výpis z registra trestov a priložení 100 Sk kolku vám výpis príde poštou do dvoch týždňov.

(odkaz na formulár na www.obcan.sk)


2. Poplatky za vydanie živnostenského listu, koncesnej listiny

Živnostenský list môže od 1. októbra tohto roku 2007 obsahovať už len jednu ohlasovaciu živnosť a koncesná listina jeden predmet podnikania. V dôsledku tohto obmedzenia došlo aj k zníženiu správnych poplatkov za ich vydanie, ktoré podrobnejšie upravuje novela zákona o správnych poplatkoch č. 358/2007 Z.z. Služby, ktoré vykonávajú jednotné kontaktné miesta sú bezplatné.

Správne poplatky súvisiace s vydaním živnostenského listu a koncesnej listiny

Poplatky:

a) vydanie živnostenského listu

1. na voľnú živnosť - 100 Sk
2. na remeselnú živnosť alebo viazanú živnosť - 500 Sk

b) vydanie koncesnej listiny - 1 000 Sk

(odkaz na zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch na www.jaspi.justice.gov.sk)

3. Obvodný úrad, odbor živnostenského podnikania – na tomto mieste požiadate o tlačivo a vypíšete potrebné údaje:

využité všetky možnosti na podnikanie.

  • meno a priezvisko, bydlisko, rodné číslo a údaj, či jej súd alebo správny orgán uložil zákaz činnosti týkajúci sa prevádzkovania živnosti,
  • obchodné meno (obyčajne je to meno a priezvisko a môže byť aj nejaký dodatok vyjadrujúci predmet podnikania,
  • predmet podnikania,
  • identifikačné číslo, ak bolo pridelené,
  • miesto podnikania,
  • prevádzkarne, ak sú zriadené,
  • dobu ukončenia podnikania, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť len po dobu určitú,
  • deň začatia živnosti, ak zamýšľa prevádzkovať živnosť neskorším dňom ako dňom ohlásenia,

Pri ohlasovacej remeselnej alebo viazanej živnosti je potrebné preukázať odbornú spôsobilosť (výučný list, vysvedčenie, diplom a príslušná dĺžka praxe v predmete podnikania).

Pri koncesovanej živnosti splniť ďalšie podmienky, ktoré sú pre danú činnosť potrebné.

Ak budete prevádzkovať živnosť prostredníctvom zodpovedného zástupcu (napr. z dôvodu, že na túto činnosť nemáte odbornú spôsobilosť) je potrebné pripojiť k ohláseniu výpis z registra trestov ustanoveného zodpovedného zástupcu a preukázať jeho odbornú spôsobilosť.

Uvedenú problematiku riešia ustanovenia § 45 a nasl. Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

Pomôckou pri výbere predmetu podnikania je aj stránka Živnostenského registra, kde si môžete pozrieť predmety podnikania podnikateľských subjektov, ktorí sú zapísaní v registri.

 

4. Po splnení podmienok živnostenský úrad vydá živnostenský listo do 7 dní od doručenia ohlásenia, koncesnú listinu do 30 dní.

5. Inšpekčná kniha – V prevádzkarni a na trhovom mieste musí byť inšpekčná kniha autorizovaná živnostenským úradom (§ 30 Živnostenského zákona), do ktorej kontrolné, inšpekčné a dozorné orgány vykonávajú záznamy a zapisujú prípadné zistenia a prijaté opatrenia (dostanete ju kúpiť v predajniach kancelárskych potrieb). Autorizáciu vykoná príslušný živnostenský úrad a potrebujete k tomu kolok 50 Sk.

Opýtajte sa na živnostenskom úrade pri preberaní živnostenského listu, či potrebujete inšpekčnú knihu podľa predmetu vašej činnosti a miesta podnikania.

6. Registrácia – pozri časť Registrácia na daňovom úrade a inštitúciách sociálneho a zdravotného poistenia.

 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Marec 2024
P U S Š P S N
262728291 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore