Domov arrow Účtovníctvo arrow Jednoduché účtovníctvo arrow Účtovná závierka v JÚ  
   
Domov    Tlačiť    Pridať k obľúbeným
Domov
Uvažujem o podnikaní
Ako začať
Odvody poistného
Účtovníctvo
Základné informácie
Legislatíva
FAQs
Dokumenty na stiahnutie
Linky
Blog pre podnikateľov
Vyhľadávanie
Kontakt
Nové položky menu
Príručka podnikateľa
Základy predaja
Katalóg firiem

Účtovná závierka v JÚ Tlačiť E-mail
Napísal Administrator   

A.   Prípravné práce pred uzatvorením jednoduchého účtovníctva

Rozsah prác možno zhrnúť do týchto úloh:

1.  Skontrolovať prevod zostatkov pokladničnej hotovosti, bankových vkladových a úverových účtov a zostatok priebežných položiek k 1. 1. v peňažnom denníku tak, aby súhlasili s konečnými stavmi v peňažnom denníku (ale i vo výkaze o majetku a záväzkoch) k 31.12. minulého roka,

2.  Pred vykonaním fyzickej inventúry pokladničnej hotovosti treba zistiť stav peňažných prostriedkov v peňažnom denníku, pričom zostatok nemôže byť pasívny,

3.  Zaúčtovať všetky príjmové a výdavkové pokladničné doklady v peňažnom denníku a v pomocných knihách jednoduchého účtovníctva,

4.  Porovnať súhlasnosť zostatkov bankových vkladových a úverových účtov so zostatkami uvedenými v peňažnom denníku a zistené rozdiely usporiadať,

5.  Skontrolovať vecnú správnosť stĺpca peňažného denníka "príjmy podliehajúce dani" a skontrolovať vecnú správnosť jeho štruktúry (výrobky a služby, tovar a ostatné príjmy), skontrolovať, či sa medzi týmito príjmami neúčtovala položka, ktorá nepodlieha dani z príjmov, porovnať príjmy za tovar, výrobky a služby s analytickou evidenciou úhrad pohľadávok  a tržieb z registračnej pokladne a ostatných tržieb z evidencie tovaru, materiálov a výrobkov,

6.  Skontrolovať vecnú správnosť stĺpca peňažného denníka –  “výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov“ a ich správnu štruktúru, či medzi výdavkami nie sú prípady, ktoré nemožno uznať za výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov (v súlade s  § 19 a § 21 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov, ďalej len Zákon o DzP),

7.  Skontrolovať vecnú správnosť ostatných stĺpcov peňažného denníka,

8.  Pred uzávierkovými operáciami skontrolovať formálnu správnosť peňažného denníka, vykonať kontrolu účtovania v peňažnom denníku.

9.  Skontrolovať analytickú evidenciu vedenú v pomocných knihách:

inventárna kniha NaHDM - zaevidovať novoobstaraný dlhodobý majetok, uviesť spôsob odpisovania, odpisovú sadzbu, výšku odpisov v príslušnom roku, sumu oprávok od začiatku odpisovania, doúčtovať na inventárnych kartách prípadné technické zhodnotenie a vykonať korekciu výšky odpisu,

kniha zásob
(materiál, výrobky, tovar) -  doplniť evidenciu k 31.12. tak, aby tieto stavy vyjadrovali účtovný stav príslušného druhu majetku a aby bolo možné vyhodnotiť fyzické inventúry,

kniha pohľadávok a záväzkov
- zaevidovať všetky prijaté a odoslané faktúry vrátane nájmu a prenájmu podľa uzatvorených zmlúv, zaevidovať všetky úhrady a k 31. 12. vykonať ich dokladovú inventúru (podľa subjektov a jednotlivých položiek,

ostatné pomocné knihy
- evidencia daňových záväzkov (daň zo závislej činnosti, daň z príjmov, daň z pridanej hodnoty, ostatné dane), a to zvlášť daňové nedoplatky.

B.  Inventarizácia

Podnikateľ účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva preukazuje správnosť svojho účtovníctva (peňažný denník a pomocné knihy) riadnou (na konci účtovného obdobia, t.j. k 31. 12.) alebo mimoriadnou inventarizáciou (osobitne pri skončení podnikateľskej alebo inej zárobkovej činnosti).

Majetok a záväzky sa inventarizujú ku dňu riadnej alebo mimoriadnej účtovnej závierky. Peniaze v hotovosti je však nevyhnutné inventarizovať 4-krát v priebehu účtovného obdobia. V praxi podnikateľa to bude znamenať:a)  vykonať fyzickú inventúru peňazí v pokladnici, prípadne cenín v pokladnici,b)  vyhotoviť inventúrny súpis podpísaný osobou zodpovednou za vykonanie inventarizácie, obvykle je to podpis podnikateľa, prípadne aj inej hmotne zodpovednej osoby, ak ju na vedenie pokladnice zamestnáva,c)  porovnať skutočný stav peňazí v pokladnici s účtovným stavom, t.j. so stavom v  peňažnom denníku,d)  vysporiadať zistený inventarizačný rozdiel.Hmotný majetok (mimo zásob a peňažných prostriedkov v hotovosti) možno inventarizovať i raz za dva roky.Zákon o účtovníctve ukladá zaznamenávať fyzické stavy majetku v inventúrnych súpisoch a potvrdiť ich podpismi osôb zodpovedných za vykonanie inventarizácií. Súpisy môžu mať i podobu výstupu z počítača, podnikateľ však musí overiť stavy.

Ak sa nevedie pokladničná kniha, treba vyhotoviť o vykonaní inventúry samostatný inventúrny súpis s rozpisom hotovosti podľa jednotlivých bankoviek a mincí, ktoré sa v pokladnici nachádzajú.

C.  Uzávierkové účtovné operácie

Uzávierkové účtovné operácie v jednoduchom účtovníctve sú špecifické účtovné prípady, ktoré sa k 31.12. neprejavujú bezprostredne ako prírastok alebo úbytok peňažných prostriedkov, a preto sa v peňažných stĺpcoch peňažného denníka (s výnimkou kurzových rozdielov valutovej pokladnice a bankových devízových účtov) neuvádzajú. Uzávierkové účtovné operácie korigujú základ dane z príjmov v súlade s daňovými zákonmi.

Najčastejšie sa vyskytujúce uzávierkové účtovné operácie:

1.  Odpisy dlhodobého majetku  - v peňažnom denníku sa zásadne účtujú daňové odpisy, vypočítané v súlade so zákonom o daniach z príjmov. Pre účtovníctvo je potrebné vyhotoviť súpisku odpisov podľa jednotlivých predmetov, čím sa zabezpečí ich preukaznosť.  Táto súpiska, resp. výstupná zostava z počítača je účtovným dokladom na zápis v peňažnom denníku. Suma odpisov sa uvedie v daňových výdavkoch v stĺpci "prevádzková réžia".

2.  Kurzové rozdiely valutových pokladníc a devízových účtov - podľa zákona o daniach z príjmov a v súlade s postupmi účtovania v jednoduchom účtovníctve podnikatelia vykazujúci k 31.12. bežného roka peňažné  prostriedeky v cudzej mene (valutové pokladnice a devízové bežné účty) prepočítajú stav cudzích peňažných jednotiek v účtovníctve na slovenskú menu kurzom Národnej banky Slovenska k 31. 12.

Ak je stav pri prepočte cudzích peňažných prostriedkov kurzom NBS k 31. 12. vyšší ako stav prostriedkov Sk vo valutových pokladniach a na devízových  účtoch, ide  o kurzový zisk. V opačnom prípade ide o kurzovú stratu. Kurzový zisk sa potom uvedie v peňažnom denníku v stĺpci "peňažné prostriedky" v príjme a v daňových príjmoch v stĺpci "ostatný príjem". Kurzová strata sa uvedie v peňažnom denníku v stĺpci "peňažné prostriedky" a v daňových výdavkoch v stĺpci "prevádzková réžia".

3.  Nájomné s právom kúpy najatej veci - podľa Zákona o dani z príjmov,  hmotný majetok prenajatý formou finančného prenájmu odpíše nájomca rovnomerne počas doby trvania prenájmu z hodnoty istiny /§ 26 ods. 8 Zákona o DzP/.

Úrok pri finančnom prenájme je zahrňovaný do základu dane počas celej doby trvania finančného prenájmu /§ 19 ods. 4  písm. o) Zákona o DzP/.  Ak sa počas roka do daňových výdavkov nezahrňovali mesačne odpisy, tak sa na konci roka doúčtujú vo výške prislúchajúcej na príslušný počet mesiacov trvania lízingu. Ak sa úrok v priebehu roka účtoval do výdavkov nezahrňovaných do základu dane, doúčtujú sa úroky za príslušný počet mesiacov na konci roka.

4.  Dotácia,  príspevok - tieto príjmy nie sú od dane oslobodené  /§ 9 ods. 2 písm. k)  Zákona o DzP/. V súlade s § 17 ods. 3 písm. h) Zákona o DzP prijaté dotácie, príspevky, a to nielen investičného, ale aj prevádzkového charakteru nemajú vplyv na základ dane. Do základu dane sú dotácie zahrňované:

  • postupne vo výške odpisov majetku nadobudnutého z týchto príjmov, resp. v pomernej časti zodpovedajúcej výške týchto príjmov k vstupnej cene,
  • v období použitia týchto prostriedkov prevádzkového charakteru.

Tieto príjmy účtovná jednotka zaúčtuje v rámci uzávierkových účtovných operácií do príjmov zahrňovaných do základu dane v takej výške, v akej boli použité a v akej sú zaúčtované vo výdavkoch zahrňovaných do základu dane.

5.  Poskytnutý alebo prijatý preddavok na dodávky tovarov, služieb alebo iných plnení  - poskytnutý alebo prijatý preddavok sa zahrnie do základu dane z príjmov v tom zdaňovacom období, v ktorom dôjde k splneniu dodávky tovaru, služby alebo iného plnenia, na úhradu ktorých bol prijatý alebo poskytnutý. Napr. Ak sme takýto výdavok v priebehu roka zaúčtovali do výdavkov zahrňovaných do základu dane a dodávka tovaru alebo služby nebola v danom roku splnená, bude až v nasledujúcom roku, v rámci uzávierkových účtovných operácií musíme zaúčtovať zníženie výdavkov zahrňovaných do základu dane. V nasledujúcom roku zaúčtujeme zvýšenie výdavkov zahrňovaných do základu dane, aj keď sa už úhrada realizovať nebude.

D.  Zistenie údajov na výpočet základu dane z príjmov

Údaje uvádzané v peňažnom denníku sú podkladom pre výpočet základu dane z príjmov a daňovej povinnosti. Údaje sa preberú zo stĺpcov "príjmy zahrňované do základu dane" - celkom a "výdavky zahrňované do základu dane" - celkom. Tieto sumy sa uvedú v daňovom priznaní.

E.  Účtovná závierka


Podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zostavujú účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva:

-  Výkaz o majetku a záväzkoch,
-  Výkaz o príjmoch a výdavkoch.

Tieto výkazy musí podpísať fyzická osoba, ktorá je účtovnou jednotkou. Výkazy sa odovzdávajú príslušnému daňovému úradu v jednom vyhotovení spolu s daňovým priznamím fyzických osôb.

Údaje na vyplnenie týchto výkazov sa čerpajú z podkladov peňažného denníka a ostatných kníh jednoduchého účtovníctva, pričom údaje do stĺpca na začiatku obdobia výkazu o majetku a záväzkoch preberieme z údajov tohto výkazu z predchádzajúceho roka zo stĺpca na konci obdobia.

 

Komentárov
Vyhľadávanie RSS
Ena   |84.47.38.xxx |2010-03-20 08:24:57
Do kedy je potrebné vykonať účtovnú uzávierku?
Milan  - Príspevok na podnikanie   |188.123.104.xxx |2011-01-13 10:20:02
Chcem sa opýtať, či príspevok od štátu na podnikanie sa neoslobodzuje od
dane? Ako ho evidovať v účtovníctve a tiež jeho čerpanie? Myslel som si,
že takýto príspevok je oslobodený od dane a spotreba toho príspevku sa
neráta na odpočet zo základu dane....

Ďakujem za skorú odpoveď.
Andrea Bieliková   |87.197.122.xxx |2011-03-01 23:58:46
Dobrý deň prajem,

príspevok na podnikanie sa účtuje ako príjem v takej
výške, aká bola v roku 2010 použitá. To znamená, že ak ste obdržali
príspevok vo výške príklad 2.000€ a v roku 2010 ste použili iba určitú
časť z neho príklad 1.000€, tak ako príjem uvediete použitých 1.000€.
Ako výdaje uvediete okrem iného doklady vo výške už spomínaných 1.000€,
čo v konečnom dôsledku znamená, že príjmy z príspevku - výdavky
vynaložené z príspevku sa budú rovnať 0.
Regina  - Cenovo dostupný úver ponúka ... platí teraz   |41.203.64.xxx |2011-02-01 01:11:14
REGINA pôžičky / úveru RIEŠENIE.
Adresa: Blok 2b, Alexa str Kudson,
Veľká Británia
E-mail: reginamoore52@gmail.com
Fax:
9480980341
Motto: ukončenie finančné problémy.


Bol ste nedostali
pôžičku od banky? Už ste zaslané platiť viac a viac peňazí, než
budete môcť získať pôžičku od súkromných veriteľov? Tu je
tvoj problém vyriešený. Ponúkame z úverov poskytnutých fyzickým
osobám, ktorí sú pripravení získať úver bez zabezpečenia
na nízkou úrokovou sadzbou 2,5% ročne. Je príležitosť pre vás,
že váš sen kúpiť dom, auto, začatí podnikania. kontaktujte
nás ešte dnes prostredníctvom e-mailu: reginamoore52@gmail.com
pre bližšie informácie a vyplňte tento formulár.

*
Meno :_______________
* Adresa :_____________
*
Štát :_____________
* Telefónne číslo :________
* V...
natika  - strata pri podnikaní   |217.31.39.xxx |2011-05-18 07:59:37
Dobrý deň, chcem sa spýtať ako zaúčtovať tovar ktorý si nakupuje
majiteľ vo svojej predajni a ako stratu (odpis tovaru po záruke), ktorá
vzniká pri predaji potravín
Len registrovaní užívatelia môžu pridať komentár!
3.26 Copyright (C) 2008 Compojoom.com / Copyright (C) 2007 Alain Georgette / Copyright (C) 2006 Frantisek Hliva. All rights reserved."

Posledná úprava ( 04. March 2007 )
 
< Predchádzajúca
 
Vyhľadať na stránke
Press Info
Aktuálne informácie zo sveta podnikania
Kalendár udalostí
Október 2023
P U S Š P S N
2526272829301
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
Tento mesiac
Aktuality

   Domov  Tlačiť  @ Kontakt Hore